De ministerraad heeft op voorstel van
minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met de
verzelfstandiging van de Van Mesdagkliniek in Groningen. Door de
verzelfstandiging wordt nauwe samenwerking met de reguliere
ggz-instelling Lentis mogelijk. De uitvoering van de wettelijke
taken wordt gewaarborgd door de betrokkenheid van de minister van
Justitie bij de samenstelling van de bestuursorganen en zijn
bevoegdheid om zo nodig in te grijpen.

De verzelfstandiging van de Van
Mesdagkliniek past binnen de gewijzigde relatie tussen het
ministerie van Justitie en de tbs-klinieken. Sinds 1 januari 2007
is de financiering van forensische zorg ondergebracht op de
begroting van het ministerie van Justitie. In de praktijk komt dit
erop neer dat Justitie onder strikte voorwaarden zorgplaatsen
inkoopt bij de tbs-klinieken. Dezelfde klinieken gaan nauwer
samenwerken met de reguliere ggz-instellingen om de doorstroom van
(ex-) tbs-gestelden te verbeteren. Dit moet de wachtlijsten
terugdringen en ruimte creëren voor de opname van nieuwe
tbs-gestelden.

De Van Mesdagkliniek werkt sinds 1999 nauw
samen met het Groningse Lentis. Door de tbs-kliniek te
verzelfstandigen, kan de aansturing van de tbs-kliniek en de
ggz-instelling verder worden verenigd. Dit komt de kwaliteit van
zorg, personeel en de geïntegreerde aanpak van zorg en
beveiliging ten goede. Dit is gericht op een goede in-, door- en
uitstroom van (ex-) tbs-gestelden vanuit de tbs-kliniek naar de
ggz-instelling of daarbuiten.

De minister van Justitie is volgens de
nieuwe statuten en reglementen bevoegd om aanwijzingen te geven en,
bij niet naleving daarvan, een bewindvoerder te benoemen. De
minister van Justitie is verder betrokken bij de samenstelling van
de raad van bestuur en de raad van toezicht.

De Van Mesdagkliniek is op dit moment
één van de drie rijksinrichtingen voor de verpleging
van tbs-gestelden en daarmee onderdeel van de Dienst
Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Alle
overige justitiële tbs-inrichtingen in Nederland zijn
privaatrechtelijke stichtingen. Ten behoeve van de
verzelfstandiging zal ook voor de Van Mesdagkliniek een
privaatrechtelijke stichting worden opgericht. Alle medewerkers
zullen werkzaam zijn in de nieuwe stichting. Zij krijgen binnen de
nieuwe stichting hun oude, ongewijzigde functie aangeboden.
Momenteel vindt overleg plaats met de vakbonden van het
overheidspersoneel over de overgang van het personeel. Er is reeds
overeenstemming bereikt over een concept sociaal plan.

Er zijn op dit moment geen voornemens om
de twee overgebleven rijks-tbsinrichtingen te verzelfstandigen. Dit
zijn tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug en de Oostvaarderskliniek
met vestigingen in Utrecht en Amsterdam.

bron:MinJus