De ministers Donner (Justitie) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) hebben in een persoonlijk gesprek vastgesteld dat er geen discrepantie bestaat in de beleidsvisie ten aanzien van het softdrugs beleid. Ze werken vanuit hun eigen portefeuille aan een oplossing van het probleem van overlast.

Beide bewindspersonen onderstrepen het belang om in samenspraak met gemeenten de leefbaarheid in wijken voor burgers te vergroten door de overlast van verkoop en teelt van softdrugs aan te pakken, conform het kabinetsbeleid. Ook hechten de ministers veel waarde aan het bestrijden van criminaliteit die verbonden is aan softdrugs, zoals de georganiseerde misdaad.

De ministers geven aan dat verplaatsen van coffeeshops naar de periferie van gemeenten een optie kan zijn om overlast in het centrum of een specifieke wijk te verminderen. Dit betreft overigens een afweging die door het lokale bestuur moet worden gemaakt, zoals ook vooropstaat in het kabinetsbeleid. Verplaatsen naar de periferie hoeft niet te betekenen dat er geconcentreerde locaties van coffeeshops ontstaan in de grensstreek. Dit is immers ongewenst in relatie tot het tegengaan van drugstoerisme, zoals eerder gemeld aan de Tweede Kamer.

Tevens benadrukken de bewindspersonen dat legalisering van softdrugs in Nederland niet aan de orde is. Hierbij is de Europese meerjarenstrategie voor het drugsbeleid richtinggevend zoals deze is vastgesteld door de Europese Raad eind vorig jaar.

bron:Ministerie Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular