De situatie in de 56 aandachtswijken ontwikkelt zich positief. De waarde van het vastgoed in de wijken stijgt, er zijn veel projecten die de veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren en in veel wijken worden bewoners actief betrokken bij de gemeentelijke plannen. In 55 wijken zijn prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties gemaakt en zijn volop in uitvoering. Dit schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer over de 56-wijkenaanpak.

Door middel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) stimuleert minister Dekker de stedelijke vernieuwing. De 56-wijkenaanpak maakt hier deel van uit en zorgt voor versnelling in de wijken en stimuleert de buurtveiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid. Dekker constateert in haar brief dat de prestatieafspraken die gemeenten en corporaties hebben gemaakt een toename betekent van nieuwe woningen. Per saldo neemt de woningvoorraad met bijna 4% toe en stijgt het aandeel koopwoningen in de aandachtswijken met 11%. De afspraken en programma.s geven volgens Dekker voldoende prikkels om de midden en hogere inkomensgroepen aan de wijken te binden en geven genoeg mogelijkheden voor de (her)huisvesting en doorstroming van bewoners met lagere inkomens.
Sociale maatregelen
In vrijwel alle wijken is er sprake van een brede en integrale aanpak. Er worden niet alleen woningen gesloopt, gerenoveerd en gebouwd maar tegelijkertijd ook sociale maatregelen genomen en wordt de openbare ruimte vernieuwd. Vooral op voorzieningenniveau zijn de wijken actief. Brede scholen, het treffen van voorzieningen voor (overlast gevende) jongeren, het huisvesten van ondernemers en het aanpakken van winkelcentra vormen vrijwel overal een onderdeel van de plannen. In veel wijken behoort ook de vernieuwing van parken, recreatiegroen en pleinen tot de vernieuwing en worden via nieuwe parkeeroplossingen de auto.s uit het straatbeeld gehaald.
Aandachtspunten
De belangrijkste aandachtspunten in de 56-wijkenaanpak zijn de tegenvallende afzetmarkt voor koopwoningen en het draagvlak onder (vooral allochtone) bewoners. De stagnatie van de afzet van woningen heeft vooral betrekking op de duurdere koopwoningen. Voor een aantal wijken is het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de openbare ruimte nog onvoldoende om potentiële kopers daadwerkelijk te interesseren voor een woning in de wijk. Om dergelijke onvoorziene problemen op te lossen heeft minister Dekker een budget en mankracht beschikbaar om gemeenten en corporaties bij te staan. Het blijft volgens de minister van groot belang dat bewoners gedurende de hele wijkvernieuwing nauw betrokken blijven en goed geïnformeerd worden over de voortgang in de wijk en de gevolgen voor bewoners persoonlijk in hun woning en woonomgeving. Ook het betrekken van allochtone bewoners bij de vernieuwing vraagt om creatieve oplossingen omdat "traditionele" bewonersplatforms voor deze bewonersgroepen niet goed werken.
Uitvoering plannen
De 56-wijkenaanpak zal zich nu gaan richten op de uitvoering van de plannen. Minister Dekker zal de wijken blijven volgen en daar waar de uitvoering achterblijft, de gemeenten en corporaties aanspreken op de prestatiecontracten en waar nodig hulp in de vorm van kennis en kunde aanbieden. Verder biedt de wijkenaanpak mogelijkheden voor de verdere uitwerking van het thema sociale veiligheid. Samen met de ministers van BZK (veiligheid) en BVK (Grotestedenbeleid) is minister Dekker in gesprek over het inrichten van een
gemeenschappelijk programma veilige wijken. Op deze manier kan er een gecoördineerde aanpak plaatsvinden over stedelijke vernieuwing, het grote stedenbeleid en het veiligheidsbeleid. De inzet is een vergelijkbare aanpak als in de 56 wijken waarbij met de gemeenten wijken worden geselecteerd, waar actie voor verbetering van de sociale veiligheid het meest noodzakelijk is.
bron:VROM