Missio, de Nederlandse tak van de internationale Pauselijke
Missiewerken, treurt om de dood van Zijne Heiligheid Paus Johannes
Paulus II. 

 
Met dit overlijden is een paus heengegaan die zich vanuit een groot
geloof en op buitengewone wijze toegewijd heeft aan vrede,
mensenrechten en dialoog met de andere wereldgodsdiensten.  
 
Onmiskenbaar is zijn rol geweest bij de val van het communisme in
Oost-Europa. Zijn onophoudelijk protest tegen de communistische
machthebbers met als resultaat democratisering van de Oostbloklanden en
het einde van de Koude Oorlog hebben hem een welverdiende reputatie
gegeven.  
Evenzeer mag de overleden paus geprezen worden om zijn vele
vredesoproepen aan de Verenigde Naties, Unesco en de Europese Unie en
zijn niet aflatende inspanningen voor de internationale rechtsorde en
de mensenrechten.  
 
Als 'missiepaus' die tijdens zijn pontificaat zo'n 106 keer het
buitenland bezocht, is hij van grote betekenis geweest voor de
katholieke kerkgemeenschappen in de derde wereld. Met de heilig- of
zaligverklaring van lokale gelovigen benadrukte hij niet alleen hun
voorbeeldig religieus leven, maar ook hun rol in het verzet tegen
totalitaire ideologieën.    
Evenzeer verdient hij grote waardering om zijn toenadering tot de
andere wereldgodsdiensten, onder meer tijdens de wereldgebedsdagen
(1986) in Assisië, maar ook naar aanleiding van de terreuraanval op de
Twin Towers in New York in 2001.   
 
Weerbarstig bleef zijn houding ten aanzien van de seksuele moraal, wat
tegen de achtergrond van de aidsramp in Afrika als pijnlijk gezien mag
worden. Dit terwijl onze kerk de heiligheid en bescherming van het
menselijk leven voorop stelt en katholieke kerkleiders opheffing van
het verbod op het gebruik van condooms bepleiten.  
 
Met het heengaan van Johannes Paulus II verliezen wij een veelzijdige
mens, een geestelijke leidsman van wereldformaat die zich vanuit een
diep geloof en persoonlijke eenvoud keerde tegen het materialisme en
streed voor vrede en verzoening.   

Bron: Missio