Voor langdurig zieke werknemers in het mkb
moet na twee maanden duidelijk worden of zij kunnen terugkeren in
hun functie. Als dat niet meer kan, moet zo snel mogelijk een
andere baan bij een ander bedrijf worden gevonden en niet pas na
twee jaar, zoals nu gewoonlijk het geval is. MKB-Nederland roept de
overheid op om hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen.

De werkgeverskoepel wil dit voorstel
onderwerp van gesprek maken van de Participatietop met sociale
partners dit voorjaar. De voorwaarden moeten bestaan uit fiscale
tegemoetkomingen voor werkgevers en werknemers en financiële
ondersteuning bij de opzet van regionale mobiliteitscentra, die
langdurig zieke werknemers elders kunnen herplaatsen.

MKB-Nederland wil dat werkgevers die een
zieke werknemer in dienst nemen deels worden gedekt tegen
financiële risico’s en al gedurende de eerste twee jaar
van ziekte de beschikking krijgen over de no risk polis en
premiekorting. Nu is dat pas na twee jaar ziekte van de werknemer
het geval. Werkgevers die na afloop van de tweejarige
loondoorbetalingsperiode een (deels) arbeidsgehandicapte werknemer
in dienst houden, moeten volgens de werkgeverskoepel ook recht
krijgen op een tegemoetkoming in de vorm van een fiscale
aftrek.

Om ook voor werknemers eventuele
risico’s weg te nemen wanneer zij in de periode van twee jaar
loondoorbetaling een andere baan accepteren, roept MKB-Nederland de
overheid op om hiervoor passende constructies te bedenken. Op dit
moment is er bijvoorbeeld voor werknemers onzekerheid of zij hun
WW-recht op het spel zetten door tijdens de
loondoorbetalingsperiode een tijdelijke baan te accepteren bij een
andere werkgever.

Een essentiële randvoorwaarde om
langdurig zieke werknemers effectief te kunnen herplaatsen in
bedrijven waar zij hun kwaliteiten beter kunnen inzetten is ook de
aanleg van een ‘infrastructuur’ van regionale
mobiliteitscentra. MKB-Nederland vindt dat de overheid hierbij een
aanjaagfunctie moet vervullen en financiële middelen
beschikbaar moet stellen, bijvoorbeeld in de vorm van
starterssubsidies.

MKB-Nederland baseert haar voorstellen op
een rapport van Langman Economen, 'Niet wachten op de WIA',
waarin knelpunten en mogelijkheden voor snellere reïntegratie
van arbeidsgehandicapten zijn onderzocht. Dit onderzoek is in
opdracht van MKB-Nederland en Interpolis uitgevoerd

bron:MKB