Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het plan van aanpak voor de eerste fase van het project Windpark Wieringermeerdijk vastgesteld. In opdracht van GS starten op korte termijn twee verschillende onderzoeken waarvan de uitkomsten bepalend zijn voor mogelijke realisatie van dit windpark in het IJsselmeer.

Er komt er een grootschalig onderzoek naar mogelijke effecten voor de vogelstand in het IJsselmeer. Omdat op grond van de Vogelrichtlijn het hele IJsselmeer vogelbeschermingsgebied is, is een duidelijk beeld vereist van de effecten van windturbineparken op de verschillende vogelpopulaties. Bij een positief resultaat van dit onderzoek start  vervolgens de procedure voor de milieueffectrapportage (MER). Dit onderzoek doet de provincie Noord-Holland samen met Flevoland waar plannen zijn voor een vergelijkbaar,  groot windpark bij de Noordoostpolder. Daarom worden de effecten van beide beoogde windparken in hun samenhang onderzocht. Beide provincies zullen de betrokken gemeenten, natuur- en milieuorganisaties uitnodigen hun kennis in de onderzoeksvragen in te brengen.

Verder laten GS onderzoeken of en op welke wijze bewoners in de directe regio kunnen participeren in de opbrengsten van het mogelijke windpark Wieringermeerdijk.

bron:Provincie Noord Holland