De Nederlandse Moslim Raad (NMR) neemt
gedurende een periode van zesentwintig maanden in (minimaal) acht
moskeeën in verschillende steden (onder andere in Amsterdam,
Breda, Den Haag, Goes, Groningen, Haarlem, Helmond en Utrecht) het
voortouw om viermaal per stad vorm te geven aan een
ontmoetingsactiviteit en een dialoogbijeenkomst.

Dialoogbijeenkomsten

Onbekend maakt onbemind, het lijkt een oud
gezegde, maar het klopt nog steeds. Niet weten zorgt ervoor dat we
niet begrijpen. Uitwisselen van kennis over elkaars cultuur,
religie en gewoontes is volgens ons erg belangrijk. De uitdaging is
ook om een gesprek te hebben over wezenlijkere dingen dan alleen
maar feestdagen etc. De bijeenkomst is een gelegenheid om over
onderwerpen te praten die veel vragen oproepen zoals:

a) De gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen.

Er heerst bij sommige
geloofsgemeenschappen (SGP) sommige orthodoxe moslims; het beeld
dat vrouwen niet gelijk zijn aan mannen. Is dit beeld in
overeenstemming met elkaars 'werkelijkheid' en is de
'werkelijkheid' in overeenstemming met het ideaalbeeld van de
desbetreffende geloofsgemeenschap?

b) Huiselijk geweld.

Het komt te vaak voor dat huiselijk geweld
op één of andere manier wordt goedgepraat en door
sommige mensen zelfs gerechtvaardigd vanuit zogenaamde religieuze
uitgangspunten. Vrouwen hebben niet altijd geleerd om goed voor
zichzelf op te komen en elke vorm van vernedering volledig af te
wijzen. Het is een proces waarin mannen en vrouwen elkaar moeten
helpen om te voorkomen dat huiselijk geweld, op welke manier dan
ook, nog langer geaccepteerd wordt.

c) Radicalisering en globalisering.

Sommige jongeren wijzen de democratie af
en geloven niet in de scheiding van kerk en staat en worden
hierdoor zelfs radicaal. Wat zijn de mogelijke en vermoedelijke
oorzaken van radicalisering? Zijn invloeden vanuit het buitenland
via de satelliet, en publicaties wenselijk en wat zijn de gevaren
hiervan? Hoe kun je herkennen of mensen radicaliseren? Wat zouden
wij met zijn allen kunnen doen om het gevaar van terrorisme en
radicalisering te kunnen voorkomen?

d) Existentiële vraagstukken.

Het is niet gebruikelijk in sommige
culturen om vragen te stellen over God, Zijn (on)barmhartigheid,
het doel van het leven hier op aarde en het leven na de dood. Vaak
zijn gesprekken die hierover gevoerd worden, gesprekken tussen
dogma's en theorie. Door middel van een gespreksleider die de
persoonlijke overtuiging (niet de leerstelling) van de deelnemers
zal bevragen ontstaat er een interessante mogelijkheid tot een
individuele vrije geloofsbeleving, zodat mensen zelf ook nadenken
en eventueel geloven als resultaat hiervan.

Ontmoetingsbijeenkomst door activiteiten
samen te doen

Het bezwaar van bijeenkomsten waar alleen
maar gesproken wordt over moeilijke thema's is dat de mens achter
het geloof zelden in zicht komt. En dat mensen elkaar in
werkelijkheid niet echt ontmoeten. Er wordt door het gesprek over
dogma's en theorieën over de hoofden van mensen heen
gesproken. Onderliggende gevoelens van onbehagen en onbekendheid
komen dan niet aan bod.

Wij willen daarom na de
dialoogbijeenkomsten de mensen ook meteen in de gelegenheid stellen
om samen iets te doen. Op een dag in het weekend, waar je samen de
middag doorbrengt met discussiëren en eten moet je ook wat
samen doen. Een aantal activiteiten die samen gedaan zouden kunnen
worden zijn: koken, sjoelbakken, een buurtwandeling maken waarbij
er uitleg wordt gegeven over de buurt, een boswandeling, karten,
bioscoop-, concert- of theaterbezoek.

Om te voorkomen dat het bij een eenmalige,
vrijblijvende ontmoeting blijft, hopen wij dat door het gebruik
maken van de kracht van de herhaling binnen de deelnemende
moskeebezoekers en wijkbewoners een cultuuromslag plaats vindt.

Afsluiting met een maaltijd

Elke bijeenkomst zal worden afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd. Eén van de bijeenkomsten zal
worden gewijd aan de groepsactiviteit samen koken. Samen eten en
drinken geeft een saamhorigheidsgevoel, dit is regelmatig
aangetoond tijdens de vele ieftaar-maaltijden in de maand Ramadan
waarbij moslims en niet-moslims samen eten en informeel met elkaar
aan tafel in gesprek raken.

bron:NMR