Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie is haar toezegging op de motie Lambrechts, waarin de regering wordt verzocht er zorg voor te dragen dat eind september 2006 ook de resterende 1.226 aanvragen door de IND zijn afgehandeld, niet nagekomen. Enkele honderden gevallen moeten nog worden afgehandeld. Ook zijn een groot aantal gevallen de illegaliteit ingedreven omdat aan de mogelijkheid tot terugkeer naar eigen land door het ministerie niets is bijgedragen.

Inmiddels is aan die betrokkenen duidelijkheid gegeven over hun verblijfsrechtelijke procedure. Ten aanzien van 987 vreemdelingen is een besluit op hun aanvraag genomen. In respectievelijk 90 en 21 gevallen is er een eerste beslissing van de IND geweest, waarna de vreemdeling nadere informatie heeft verschaft. In deze gevallen bestaat de duidelijkheid eruit dat de vreemdeling is gemeld dat onderzoek is opgestart bij het bureau Medische Advisering of bij de minister van Buitenlandse Zaken en dat het resultaat daarvan nog niet beschikbaar is. Dit onderzoek vindt plaatst in het kader van de zorgvuldigheid van de asielprocedure in het belang van de asielzoeker zelf, en dient om te bezien of alsnog een positieve beslissing kan worden genomen.

In 21 gevallen is sprake van een besluitmoratorium en kan dus nog niet worden besloten en in 107 zaken is sprake van onderzoek naar mogelijk gepleegde oorlogsmisdaden. In de hiervoor genoemde gevallen gaat het om vreemdelingen ten aanzien van wie in het verleden al tenminste één besluit genomen is.

Dit betekent niet dat alle vreemdelingen uit de totale doelgroep van het project Terugkeer nu uitgeprocedeerd en verwijderbaar zijn. Zoals ik eerder heb aangegeven staan naast de procedures waarin onderzoeken lopen, ook nog (vervolg)procedures open, onder andere bij de rechtbanken en van vreemdelingen die -nadat reeds eerder duidelijkheid is gegeven -nieuwe asiel- of reguliere procedures zijn gestart waarvan zij de uitkomst in Nederland mogen afwachten.

Met betrekking tot het verzoek ervoor zorg te dragen dat nog in de lopende kabinetsperiode het project Terugkeer volledig wordt afgehandeld is toegezegd dat de 26.000 zaken binnen de projectduur van drie jaar afgehandeld zijn. Dat betekent voor 1 juli 2007. Inmiddels is dat voor 22.000 vreemdelingen het geval, waarmee het project voor wat betreft het ministerie op schema ligt.

bron:MinJus