Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) pakt het Rijk verbeteracties ten behoeve van een slagvaardiger overheid nog niet eenduidig op. Dit constateren de verenigingen naar aanleiding van de reactie van het kabinet op de concrete klachten in het manifest De slagvaardige overheid, perspectief op prestaties.

VNG en VGS hebben in mei vorig jaar samen aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing een manifest aangeboden onder het motto De slagvaardige overheid, perspectief op prestaties. Minister de Graaf heeft daar op 21 oktober 2004 in algemene zin op gereageerd. Daarbij heeft hij onder meer aangegeven dat op een aantal concrete klachten, zoals door VNG en VGS verzameld in het manifest, van de diverse departementen nadere actie zouden worden gevraagd. VNG en VGS ontvingen op 27 april 2005 op 21 van deze concrete signalen een reactie.

VNG en VGS hebben waardering voor het feit dat minister Pechtold zo snel na zijn aantreden reageert op de in het manifest beschreven klachten. Wij constateren dat op een aantal punten direct actie is genomen is door de betreffende departementen, hetgeen wij zeer positief vinden aldus de verenigingen.

Volgens de VNG en VGS is in algemene zin nog weinig eenduidigheid waar te nemen in het opzetten van de verbeteractiviteiten van het Rijk. De reactie heeft een sterk departementale inslag. Hoewel er in theorie sprake is van een meer gestroomlijnde bureaucratie, is er in de weerbarstige praktijk nog veel verkokering tussen de verschillende ministeries. Een voorbeeld daarvan is het Grotestedenbeleid. Tevens houden de betrokken vakministeries een eigen vorm van monitoring en verantwoording in de lucht.

Niet alle departementen blijken ontvankelijk voor de kritische noties van VNG en VGS.
De VNG vindt de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de monumentenzorg door OCW op lokaal niveau onjuist en onnodig. Er is lokaal juist veel kennis beschikbaar. De kennis van de betreffende monumenten in relatie tot hun geschiedenis en omgeving is vaak nog veel groter, dan de algemene monumentenkennis op rijksniveau, zelfs bij zeer kleine gemeenten. Bovendien gaat het niet alleen om het kennisniveau, maar vooral om de verantwoordelijkheidsverdeling. Gemeenten kunnen, indien deze verantwoordelijkheid aan hen wordt toevertrouwd, de beschikbare kennis beter structureren en de mogelijk ontbrekende kennis, eventueel in overleg met het rijk, organiseren.

In het afgelopen jaar is de regeldruk niet afgenomen, eerder zijn er weer nieuwe regels en verantwoordingsvoorschriften bijgekomen. Wil het project Andere Overheid succesvol zijn dan zal ook aandacht geschonken moeten worden aan de praktijk van beleidsontwikkeling en zal bij het maken van nieuw beleid pro-actief en nog kritischer gekeken moeten worden naar beleidslast en naar de effecten voor de beleidsuitvoering.

VNG en VGS zullen in een later stadium uitgebreider ingaan op de inhoud van de reactie. VGS en VNG willen met de minister in overleg treden over vervolgstappen. Wij dringen er op aan dat de minister zich bindt aan een heldere verbeteragenda, waarin met meer nadruk afstemming en samenhang in het Rijksoptreden te zien zal zijn aldus de VNG en VGS.

bron:VNG