In een brief aan de Tweede Kamer geeft het
kabinet een reactie op de aangenomen moties van de Tweede Kamer met
betrekking tot een generaal pardon en de motie van afkeuring tegen
het beleid van minister Verdonk. Minister Hirsch Ballin van
justitie krijgt Vreemdelingenzaken er bij en minister Verdonk gaat
verder met jeugddetentie. De ministers van de VVD zijn tegen maar
blijven zitten en de uitzettingen van de door de kamer bedoelde
groep vreemdelingen worden opgeschort.

De letterlijke tekst van de brief:

Het kabinet heeft zich vandaag diepgaand
beraden op de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Dijsselbloem
c.s. (Kamerstukken II 2006/7, 19637, nr. 1113).

In deze beraadslagingen zijn de
kabinetsreacties op de eerder aangenomen moties met betrekking tot
een generaal pardon en een moratorium betrokken.

Het aannemen van de motie van afkeuring
door de Tweede Kamer aan het einde van het Kamerdebat van de
afgelopen nacht is een nieuw feit en heeft met name betekenis in de
verhouding tussen kabinet en Kamer.

Het kabinet acht het onjuist nu welke
beslissing dan ook te nemen die vooruitloopt op een mogelijke
pardonregeling. Gelet op de herhaalde Kameruitspraken wenst het
kabinet echter te voorkomen dat verdere discussies ontstaan rond de
verwijdering van ex-asielzoekers in het kader van het project
Terugkeer. Het kabinet heeft daarom besloten om, zonder daarmee te
anticiperen op toekomstige regelingen, ten aanzien van de groep
ex-asielzoekers die in de laatste fase van behandeling zijn bij het
project Terugkeer, gedurende de demissionaire periode gedwongen
uitstroom uit het project niet te effectueren wanneer dat op
humanitaire bezwaren stuit, in het bijzonder bij gezinnen met
kinderen. De uitzettingen van deze groep worden per direct
opgeschort.

De VVD-bewindspersonen konden zich niet
verenigen met dit besluit. Daarop heeft de minister-president een
dringend beroep op hen gedaan aan te blijven vanwege het
landsbelang. De VVD-bewindspersonen hebben daarin bewilligd vanwege
de regeerbaarheid van het land.

Dit besluit maakt nu onderdeel uit van het
kabinetsbeleid.

Minister Hirsch Ballin van Justitie zal de
verantwoordelijkheid voor het beleidsterrein Vreemdelingenzaken op
zich nemen. Minister Verdonk zal het beleidsterrein Integratie
blijven behartigen en daarnaast worden belast met de zorg voor
Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Op deze wijze meent het kabinet, in de
bijzondere constitutionele context van de huidige verhouding tussen
kabinet en Kamer, tegemoet te komen aan de aangenomen moties en
tevens recht te doen aan de individuele verantwoordelijkheid die
bewindspersonen in een demissionair kabinet moeten kunnen dragen
voor de uitvoering van moties die vragen om een beleid dat niet
strookt met het beleid dat zij als leden van een kabinet en met
steun van de Kamer hebben gevoerd voordat het kabinet zijn ontslag
aanbood wegens de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer.

bron:RVD