Nederland neemt haar verplichtingen onder
het VN-Vrouwenverdrag niet voldoende serieus. De overheid doet te
weinig om discriminatie van vrouwen tegen te gaan en emancipatie te
bevorderen. Vrouwen krijgen nog steeds een lager uurloon dan
mannen.

Dit schrijven 21 Nederlandse
vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité voor
de Mensenrechten (NJCM) in het rapport ‘Taking Women’s
Rights Seriously?’. Het stuk vormt een kritisch commentaar op
de rapportage die de regering heeft ingediend bij de VN.

Op 24 januari 2007 besprak een
Comité van de VN de naleving van het Vrouwenverdrag door
Nederland. De Nederlandse vrouwenorganisaties en het NJCM zullen
hun schaduwrapportage in New York toelichten. De organisaties
stellen dat de Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van
vrouwenrechten verleden tijd is. Uit de recent verschenen
Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat
vrouwen in 2004 19% minder verdienden dan mannen. Het aandeel
vrouwen in topposities bij de overheid is 10%, bij het
bedrijfsleven slechts 4%. Het percentage vrouwen dat per week
twaalf uur of meer werkt (54%) is sinds 2002 niet veranderd. Het
aandeel meisjes dat kiest voor technische vakken komt al sinds 2001
niet boven de 3%. De regering neemt te weinig maatregelen om de
positie van vrouwen in Nederland te verbeteren.

De organisaties vinden verder dat de
regering ten onrechte doet alsof ongelijke verhoudingen tussen
mannen en vrouwen alleen een probleem van migrantengemeenschappen
is. Nieuwe wetgeving wordt zelden getoetst op de effecten voor de
emancipatie. Zo worden vrouwen benadeeld door de verhoging van de
inkomenseis voor gezinshereniging, omdat zij gemiddeld minder
verdienen. In de aanpak van huiselijk en seksueel geweld wordt
voorbijgegaan aan de machtsverschillen en stereotype rolpatronen
die ten grondslag liggen aan dit geweld. De Nederlandse overheid
doet daarnaast nagenoeg niets aan het bekendmaken van het
VN-Vrouwenverdrag.

Ook op andere vlakken laat Nederland het
afweten. Zo constateerde het Vrouwenverdrag Comité in 2001
dat Nederland het Verdrag schond door een politieke partij (de SGP)
te subsidiëren die vrouwen uitsluit van lidmaatschap. De
Nederlandse regering trok zich van deze uitspraak niets aan. Pas
nadat vrouwenorganisaties hierover een rechtzaak hadden gewonnen
stopte de overheid de subsidie.

De Nederlandse vrouwenorganisaties en het
NJCM zijn van mening dat het tijd is dat Nederland haar
vooruitstrevendheid op het gebied van vrouwenrechten weer
waarmaakt. Als eerste stap raden zij aan om in het regeerakkoord
emancipatie opnieuw een prominente plaats te geven. Nederland is
sinds 1991 partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen. Het
Verdrag verplicht tot het nemen van maatregelen om
vrouwendiscriminatie te bestrijden en de positie van vrouwen te
verbeteren. Nederland rapporteert vierjaarlijks over de geboekte
vooruitgang aan het toezichthoudend Comité van de VN.
Organisaties als de vrouwenorganisaties kunnen hierop commentaar
geven in de vorm van een schaduwrapportage. Na gesprekken met beide
partijen formuleert het Comité aanbevelingen aan de
regering.

bron: Humanistisch Overleg
Mensenrechten