De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is verheugd over de
beslissing van de Tweede Kamer om in te stemmen met het kabinetsbesluit
om gaswinning onder de Waddenzee onder strikte voorwaarden toe te
staan, alsmede verdere exploratie mogelijk te maken.

 
Directeur Roelof Platenkamp van de NAM stelt in een reactie begrip te
hebben voor de emoties die de discussie rond gaswinning onder de
Waddenzee door de jaren heen hebben gekenmerkt. 'Maar we zijn blij dat
nu op basis van de feiten en wetenschappelijke inzichten een
belangrijke stap voorwaarts is gezet. Belangrijk voor de
voorzieningszekerheid van energie, omdat het Waddengas nodig is het
robuuste gasproductiesysteem in Nederland in stand te houden.
Belangrijk ook voor Noord-Nederland, omdat het een economische impuls
voor het gebied betekent. En belangrijk voor het Waddengebied zelf,
omdat het kabinet wil investeren in de natuurwaarden van dit unieke
natuurgebied.'  
 
Platenkamp zei verder nu vooruit te willen kijken. 'We kunnen ons nu
gaan richten op het aanvragen van de benodigde vergunningen en, daaraan
voorafgaand, het opstellen van een milieu-effectrapport. We hopen
daarbij op een constructieve samenwerking met de diverse
vergunningverlenende instanties,' aldus de NAM-directeur.  
 
De NAM spreekt verder de wens uit dat het Kabinet invulling geeft aan
het streven de vergunningverlening via de zogeheten
rijksprojectenprocedure te laten verlopen. Het afgeven van vergunningen
door ondermeer rijk, provincies en gemeentes kan dan optimaal worden
gecoà¶rdineerd. Platenkamp: 'Niet alleen verlopen de procedures dan
sneller, ze zijn ook transparanter.'  
 
De NAM-directeur verwacht dat het verkrijgen van vergunningen en het
doen van technische aanpassingen aan installaties in totaal ongeveer
drie jaar zal vergen. 'Het eerste gas zou dan in 2007 kunnen gaan
stromen.'

Bron: NAM