Op 17 november wordt de Ym van der Werff-Prijs voor Archeologische Monumentenzorg 2005 tijdens de opening van het Reuvensdagencongres uitgereikt in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. De tweejaarlijkse prijs is in 1999 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) ingesteld en ondergebracht bij de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA).

De prijs is bedoeld voor een bijzondere, duurzame prestatie in de archeologische monumentenzorg. Voor deze prijs komen draagvlakverbredende projecten in aanmerking die een inspirerende, stimulerende en/of educatieve uitwerking geven aan het begrip behoud door ontwikkeling en die daarmee een voorbeeld zijn hoe archeologie zichtbaar gemaakt kan worden in een veranderende stedelijke of landelijke omgeving. De prijs bestaat uit 4.000 euro en een speciaal ontworpen kunstwerk als wisselprijs.

De winnaar
De Ym van der Werffprijs voor Archeologische Monumentenzorg 2005 is toegekend aan:de Stichting Vorstengraf Oss voor de reconstructie van het vorstengraf
De jury heeft voor dit project gekozen vanwege de bijzondere en innovatieve manier waarop wetenschappelijk archeologisch onderzoek werd vertaald naar een reconstructie van door de mens geschapen structuren die een periode van 3800 jaar omvatten en die inspeelt op de verschillende niveaus van kennisbehoefte. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in het binnenste van de grafheuvel en zich met de boekuitgave Het Vorstengraf van Oss in de hand, gedetailleerd verdiepen in de archeologische speurtocht naar dit prehistorische grafveld. Het project voldoet aan alle criteria. Extra waardering heeft de jury voor de aandacht voor het lange termijnonderhoud (100 jaar!) in de ontwerpeisen en vervolgens in de uitwerking van dit plan en voor de rol van de amateurarcheologie. De Stichting Vorstengraf Oss is uit die kring van in archeologie geïnteresseerde vrijwilligers ontstaan en is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen beroeps- en amateurarcheologen.

Eervolle vermelding
De jury heeft uitvoerig stilgestaan bij de waarde van de verschillende initiatieven en
heeft, naast de prijs, als aanmoediging ook een eervolle vermelding toegekend aan:
Projectbureau Westerwolde schoon! voor het project 'Kijkgaatjes naar het verleden'.
Om de bewoners over de graafwerkzaamheden voor plaatsing van individuele
afvalwaterzuiveringsinstallaties te informeren, werd een brochure gemaakt over de 900 kijkgaatjes die voor de plaatsingen in de bodem van Westerwolde werden gegraven. Letterlijk archeologie aan de voordeur, want iedereen kon een foto van het bodemprofiel in zijn/haar tuin opvragen. Daarnaast was voorzien in een tentoonstelling en een buitengewoon aardige lesbrief voor scholieren. Draagvlakverbreding pur sang, dat zeker navolging verdient.

De jury
 Linda Boot, directeur a.i. ROB/RDMZ, jury-voorzitter
 Dorien Scheerhout, directeur SNA, jury-secretaris
 Jeroen ter Brugge, voorzitter AWN
 Marco van Trierum, gemeentelijk archeoloog Rotterdam
 Jelle Vervloet, hoogleraar historische geografie
 Harry van Waveren, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening provincie Zeeland

bron:SNA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular