Eindelijk! In de kern is dat de reactie
van acht samenwerkende natuurorganisaties op de ontwerpbesluiten
voor aanwijzing van Natura 2000-gebieden in de waddenregio. Het
waddengebied met z'n miljoenen (trek)vogels en uitzonderlijke
rijkdom aan flora en fauna is het grootste natuurgebied van
Nederland. De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden is een
logische stap die behoud en vooral herstel van dit unieke gebied
een stapje dichterbij kan brengen. Duidelijk is nu dat ook Europa
het waddengebied een zeer belangrijke status verleent.

Vervolg op planologische
kernbeslissing

Het aanwijzingsbesluit van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit past in het beleid dat in
de planologische kernbeslissing, derde nota Waddenzee (PKB) is
vastgelegd. De regering koos in deze PKB als hoofddoelstelling:
'de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap'. Deze
doelstelling is in de praktijk nog ver weg, getuige tal van plannen
en ontwikkelingen. De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden is
verplicht gesteld door Europa en kan er mogelijk aan bijdragen dat
de doelstelling van de PKB niet achter een vervuilde horizon
verdwijnt.

Het is nu zaak voortvarend aan de slag te
gaan met het maken van beheerplannen waarin de status van de
Waddenzee als natuurgebied wordt waargemaakt. Met een snelle
openstelling van het Waddenfonds kunnen we dan ook daadwerkelijk
beginnen met de uitvoering van herstelplannen.

Totaalsysteem

De opname van de duinen en de
Noordzeekustzone in de aanwijzing stemmen tot tevredenheid, evenals
de natuurlijke zoet-zoutovergangen die kenmerkend zijn voor het
gebied. Jammer is dat het Lauwersmeer en het grootste deel van de
Eemsmond nog niet zijn meegenomen. Deze gebieden zijn onlosmakelijk
verbonden met het dynamische systeem van de Waddenzee. Binnendijkse
gebieden, met een groot belang voor foeragerende vogels zouden ook
aan het Natura 2000-gebied moeten worden toegevoegd. Veel van de
doelstellingen in de ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn gericht op
behoud van flora en fauna. In de praktijk is er al zoveel verdwenen
of aangetast dat ook herstel onderdeel zou moeten zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de 'riffen', de mosselbanken, die helaas nergens
in het aanwijzingsbesluit terugkomen. Bovendien zorgen natuurlijke
processen - zoals wind, stroming en kweldervorming - voor veel
dynamiek in het gebied. Het is dan altijd de vraag of louter op
behoud gerichte doelstellingen recht kunnen doen aan de complexe
werkelijkheid. Gelukkig is in de concept-aanwijzingsbesluiten voor
Natura 2000

enige ruimte voor dat herstel van de
natuur opgenomen.

Het Tij Gekeerd

Natuurmonumenten, de provinciale
Landschappen van Noord-Holland, Friesland en Groningen, de
Waddenvereniging, Stichting Wad, Vogelbescherming en
Staatsbosbeheer lanceerden eind 2005 een gezamenlijk herstelplan
voor de Wadden: Het Tij Gekeerd. Een van de conclusies was dat een
absoluut vereiste om de unieke kwaliteiten van de Wadden veilig te
stellen is dat er weer ruimte komt voor natuurlijkheid en dynamiek
in het gebied.

bron:Staatsbosbeheer