Deze week dient Lelystad Airport de Milieu
Effect Rapportage (MER) voor de groei van de luchthaven in bij de
ministeries van Verkeer & Waterstaat en VROM. In de MER zijn de
in december gepresenteerde nieuwe vliegroutes als meest
milieuvriendelijke variant gepresenteerd. De reacties op deze
nieuwe vliegroutes die in de toekomst ruim langs bebouwde gebieden
gaan, waren zo goed als allemaal positief.

De enige kritiek kwam van Staatsbosbeheer
en Natuur en Milieu Flevoland, die niet blij zijn met een
vertrekroute over de Oostvaardersplassen. Als alternatief pleiten
zij voor een groot stuk omvliegen met extra brandstofgebruik als
gevolg. Bovendien vliegen de vliegtuigen in dat alternatief een
lang traject boven bewoond Flevoland. Dit betekent onnodige
geluidsbelasting voor de bewoners daar. Inwoners van Lelystad
kunnen daarbij twee keer worden geconfronteerd met geluid: tijdens
de start op de baan en later als het vliegtuig, op hoogte, weer
langs vliegt.

Deze zogenaamde 'oostroute' ziet er
globaal als volgt uit: vertrek vanaf Lelystad Airport in
zuidwestelijke richting, een bocht naar links richting Zeewolde,
noordoost richting Dronten en dan tussen Biddinghuizen en Lelystad
door om uiteindelijk boven het water van het IJsselmeer uit te
komen. Aan deze variant zit in ieder geval één
positief element: passagiers uit Flevoland krijgen een prachtige
rondvlucht boven hun provincie.

Behalve dat de oostroute dus meer overlast
betekent op de grond, heeft de oostroute een negatief effect op de
vliegveiligheid omdat er conflicten kunnen ontstaan met overig
vliegverkeer.

Het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL)
is voorstander van de in december gepresenteerde routes, dus met
een vertrekroute over de Oostvaardersplassen. De vliegtuigen zitten
voor de Oostvaardersplassen al ruim op 1 kilometer hoogte. Dieren
hebben daar geen last van. Dit blijkt ook uit een recent ecologisch
rapport over de vliegbasis Soesterberg. Door de relatieve
afwezigheid van mensen beschikt dat gebied over een zeer
uitgebreide flora en fauna waaronder zeldzame beesten. Een af en
toe startend of landend vliegtuig of helikopter staat hieraan niet
in de weg. Vanuit vliegveiligheidsoverwegingen is het juist de
kunst om vogels uit de buurt van de start- en landingsbaan te
houden. Wat voor Soesterberg geldt voor het effect van
vliegbewegingen in de zeer nabije omgeving, geldt in versterkte
mate voor vliegbewegingen op een hoogte van meer dan een
kilometer.

De MER gaat dus uit van routes die zoveel
mogelijk rekening houden met geluidshinder voor mensen en geen
significante effecten zullen hebben op flora en fauna.

bron:Platform nederlandse luchtvaart