MKB-Nederland onderschrijft het belang van
behoud en de verbetering van de natuur in ons land. Uit ecologisch,
maar ook toeristisch-recreatief oogpunt. In zoverrre heeft de
mkb-organisatie geen probleem met de Natura 2000 wetgeving. Maar er
moet wel voor worden gewaakt dat ondernemers niet nadelig worden
gehinderd in hun bedrijfsactiviteit.

De Europese Unie heeft zich ten doel
gesteld in 2010 een netwerk te realiseren van natuurgebieden,
speciale zones voor beschermde dier- en plantsoorten, Natura 2000.
Nederland heeft inmiddels een krappe 80 gebieden aangewezen. Hier
komen er nog 162 bij, met een gezamenlijke oppervlakte van 1,1
miljoen hectare. De minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit is degene die besluit welk gebied hiervoor in
aanmerking komt.

Het aanwijzen van een gebied als beschermd
natuurgebied heeft ook consequenties voor bestaande bedrijvigheid.
Mogen ondernemers die daar zijn gevestigd nog wel uitbreiden
bijvoorbeeld? Moeten ze hun bedrijfsvoering aanpassen? Hierover is
nog veel onduidelijkheid. Ecologische en bedrijfsbelangen hoeven
elkaar niet in de weg te staan, meent MKB-Nederland.

Op dit moment lopen er inspraakprocedures
voor de eerste 111 gebieden. Hierbij gaat het om de exacte
gebiedsafbakening en om welke natuurwaarden worden gerealiseerd:
behoud van bepaalde vegetaties, of het aantal broedparen van een
bepaalde vogelsoort. Ondernemers moeten zich afvragen of deze
doelstellingen wel juist zijn geformuleerd. Zijn de juiste grenzen
vastgesteld? Vallen de bedrijfsactiviteiten onder bestaand gebruik?
Voor de beantwoording is vaak de hulp nodig van specialisten, zoals
ecologen.

Hierna volgt het opstellen van de
beheerplannen. Hierin staan, onder meer, de maatregelen die helpen
bij de realisatie van de natuurdoelen. MKB-Nederland roept
ondernemers op het proces goed te volgen.

bron:MKB