Nederland verleent Irak een gedeeltelijke schuldkwijtschelding van in
totaal 196 miljoen Euro. Dit is het gevolg van het gisteren bereikte
akkoord door de Club van Parijs waarin 80% schuldkwijtschelding aan
Irak is afgesproken.
Daarmee reduceert deze club van achttien crediteurenlanden, waartoe ook
Nederland behoort, de schuld van Irak van 38,9 miljard dollar tot 7,8
miljard dollar en hoopt op die manier een bijdrage te leveren aan een
economisch herstel in het land. De Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk hebben in de onderhandelingen maximale schuldkwijtschelding
voor Irak bepleit. Nederland was vanaf het begin tegen maximale
schuldkwijtschelding en heeft zich net als Frankrijk, Duitsland en
Rusland steeds ingezet voor gedeeltelijke schuldkwijtschelding. Hierbij
is vooral een inschatting gemaakt van de toekomstige inkomsten uit de
export van olie. Wat voor Nederland vooral van belang is, is dat het nu
bereikte percentage past in de gemaakte schuldhoudbaarheidsanalyse.
Hierbij is specifiek voor Irak gekeken welk schuldbedrag draagbaar is.

De totale schuld van Irak aan Nederland bedraagt 245 miljoen Euro en
betreft uitsluitend garanties voor exportkredieten aan Nederlandse
bedrijven. De schuldkwijtschelding van in totaal 196 miljoen Euro vindt
gefaseerd plaats: 30% van de totale schuld wordt direct
kwijtgescholden; de volgende 30% volgt op het moment dat het IMF en
Irak een akkoord hebben bereikt over een economisch
stabilisatieprogramma; de laatste tranche van 20% wordt pas
kwijtgescholden nadat Irak dit programma drie jaar lang volgens
afspraak heeft uitgevoerd.

Met dit bedrag aan schuldkwijtschelding was rekening gehouden in de
begroting voor Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat dus niet ten koste
van andere programma's of projecten. Schuldverlichting die wordt
toegekend in het kader van de Club van Parijs overeenkomsten, komen
uitsluitend ten laste van Ontwikkelingssamenwerking indien het een
ontwikkelingsland betreft, conform internationale afspraken (DAC 1
lijst). Irak behoort ook tot die categorie landen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken