De Nederlandse Antillen en Nederland gaan intensief samenwerken om de
ernstige criminaliteit in de Nederlandse Antillen terug te dringen.
Nederland zal hiervoor extra mensen en middelen beschikbaar stellen.
Minister-president Ys van de Nederlandse Antillen heeft samen met de
minister voor Koninkrijksrelaties (BVK) De Graaf in een
gemeenschappelijke verklaring de hoofdlijnen vastgelegd waarlangs de
samenwerking vormgegeven zal worden.  

 
Minister De Graaf, minister-president Ys en minister Ribeiro hebben de
afgelopen dagen gesproken over de veiligheid in de Nederlandse
Antillen. Aanleiding was het verzoek van de Antilliaanse regering aan
Nederland om bijstand. Eerder hadden de Staten van de Nederlandse
Antillen unaniem een motie aangenomen waarin om bijstand werd verzocht.
Nederland zal bijstand verlenen langs twee onlosmakelijk met elkaar
verbonden sporen.  
 
Om de acute geweldscriminaliteit tegen te gaan zal Nederland voor een
beperkte periode een veertigtal rechercheurs ter beschikking aan de
Antilliaanse regering (spoor 1). Naar verwachting kunnen al in februari
de eerste rechercheurs uit Nederland worden ingezet. Ook zal Nederland
ondersteuning bieden om bij de uitbreiding van de celcapaciteit te
voorkomen dat criminelen weer snel op straat komen te staan. De
bijstand van Nederland is overeenkomstig de visie achter het noodplan
Defensa Siv¡l van minister Ribeiro gericht op de aanpak van
geweldscriminaliteit en het vergroten van de veiligheid in de wijken.
Door de Nederlandse inzet zullen Antilliaanse politiefunctionarissen
worden ingezet ter bevordering van de veiligheid op straat.  
 
Naast de bijstand van rechercheurs gericht op de acute problematiek, zullen de landen
samenwerken om organisatie van de criminaliteitsbestrijding duurzaam te
versterken (spoor 2). De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn: de
werving, selectie en opleiding van politiefunctionarissen en
gevangenispersoneel, het versterken van het management, de uitbreiding
van politiecellen en cellen voor vreemdelingenbewaring. Ten slotte zal
ook de gehele financiering van de politie en justitie worden
doorgelicht.   
Nederland stelt voor de uitvoering van de twee sporen derhalve een
40-tal rechercheurs en maximaal 20 functionarissen ter ondersteuning
van de bedrijfsvoering en het management van de justitiële diensten ter
beschikking. Daarnaast worden voor de instelling van gemeenschappelijke
grenscontroleteams 13 Koninklijke Marechaussees en 12 douaniers
beschikbaar gesteld door Nederland. In totaal worden maximaal 85 mensen
beschikbaar gesteld.
 
De landen streven er naar om op 11 januari 2005 een protocol te
ondertekenen met een nadere uitwerking van de twee sporen. De drie
bewindslieden zijn vol vertrouwen dat de intensieve samenwerking zal
leiden tot een sterke verbetering van de veiligheid op alle eilanden
van de Nederlandse Antillen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties