Het ministerie van LNV gaat samen met het Umweltministerium van Nedersaksen de aanmelding van de nog niet aangemelde delen van het Eems-Dollardestuarium als Habitatrichtlijngebied voorbereiden.

Het Eems-Dollardestuarium is een bijzonder stukje Nederland. In het gebied ligt de landsgrens tussen Nederland en Duitsland niet vast. Een gedeelte van het
Eems-Dollardestuarium is zodoende zowel Nederlands als Duits grondgebied. Dit gebied wordt ook wel aangeduid als 'gemeenschappelijke gebied.. Naar de mening van de Europese Commissie moet het gehele Eems-Dollardestuarium als habitatrichtlijngebied worden aangemeld. Nederland en Duitsland hebben dit beide al gedaan voorzover het hun .onbetwiste. grondgebied betreft. Nu is het .gemeenschappelijke gebied. aan de beurt.

Nederland en Nedersaksen willen het Eems-Dollardestuarium als een grensoverschrijdend natuurgebied beschouwen. Daarom wordt nu bekeken of er een gemeenschappelijk Nederlands-Duits beheerplan kan worden gemaakt in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura2000) en er zal afstemming plaatsvinden met de Kaderrichtlijn Water . Dit zal naar verwachting een integraal beheerplan worden, waarin naast natuur ook afspraken met betrekking tot waterkwaliteit, scheepvaart en veiligheid worden beschreven.  De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische,
esthetische, genetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979)
en de Habitatrichtlijn (1992).

bron:LNV