Nederland en Frankrijk gaan samenwerken om
zwart werk en fraude met sociale voorzieningen aan te pakken bij
werknemers- en dienstenverkeer tussen beide landen. Demissionair
minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
de Franse minister van Werkgelegenheid en Jeugdwerkgelegenheid,
Gérard Larcher hebben daarover een akkoord ondertekend. Dat
gebeurde in de marge van de informele Raad van ministers van
werkgelegenheid en sociale zaken in Berlijn (18-20 januari)

Deze overeenkomst komt voort uit het
samenwerkingsprogramma dat beide ministeries hebben gesloten in
juli 2006. Bestrijding van illegale arbeid is daarin
één van de speerpunten. De overeenkomst is een
uitwerking van de Europese detacheringsrichtlijn van 1997 naar de
Resolutie van de Raad van Ministers uit 1999 en de mededeling van
de Europese Commissie (over detachering) van 4 april 2006.

Beide landen streven ernaar dergelijke
bilaterale overeenkomsten af te sluiten met andere landen van de
Europese Unie, om bescherming van werknemers in geval van
detachering te bevorderen en illegale praktijken bij
grensoverschrijdende dienstverlening te bestrijden. Frankrijk heeft
al overeenkomsten afgesloten met België en Duitsland en is in
gesprek met Tsjechië, Polen, Bulgarije, Spanje en Portugal.
Nederland heeft al eerder dergelijke overeenkomsten bereikt met
Engeland en Slowakije. Met Duitsland, Polen, Tsjechië en
Hongarije worden nog gesprekken gevoerd.

Door deze overeenkomst willen Frankrijk en
Nederland nauwe samenwerking tot stand brengen tussen de
organisaties uit beide landen die zich bezighouden met het
bestrijden van illegale arbeid en sociale fraude. Deze nauwere
samenwerking moet leiden tot een versterking van preventie en
controle vooral door betere informatie-uitwisseling, maar ook door
het uitwisselen van functionarissen.

Beide partijen zullen de werking van dit
akkoord jaarlijks zowel kwalitatief als kwantitatief evalueren.

Deze overeenkomst illustreert de goede
samenwerking tussen beide landen op sociaal terrein. Een ander
voorbeeld hiervan is het seminar over sociale dialoog op 22 maart
a.s. waarbij vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de sociale
partners en de overheid uit beide landen aanwezig zullen zijn. Het
seminar zal worden gehouden op de Nederlandse ambassade in
Parijs.

bron:SZW