Nederland heeft een belangrijke stap gezet
naar betere verantwoording over EU-gelden door voortaan jaarlijks
een 'lidstaatverklaring' af te gaan geven. Dit neemt niet weg dat
Nederland financiële risico's loopt, onder andere doordat ons
land onregelmatigheden bij projecten die met Europees geld worden
gefinancierd niet altijd meldt aan Brussel. Dit schrijft de
Algemene Rekenkamer in haar EU-trendrapport 2007. In een reactie op
het rapport geeft het kabinet aan maatregelen te zullen treffen.
Uit dit rapport blijkt verder dat het inzicht in de rechtmatigheid
van de besteding van Europese gelden binnen de EU als geheel
nauwelijks is verbeterd. Wel zijn de rekenkamers van de
verschillende lidstaten actiever op het EU-terrein geworden.

Het EU-trendrapport 2007 is de vijfde
editie van een jaarlijkse rapportage waarin de Algemene Rekenkamer
ontwikkelingen in het financieel management van de EU eschrijft.
Centraal staan het toezicht en de controle op de besteding van
EU-gelden, zowel in

Nederland als EU-breed. De EU ontving in
2005 100,8 miljard euro van de lidstaten. De afdrachten van
Nederland aan de EU bedroegen 5,9 miljard euro. De totale
EU-uitgaven waren 104,8 euro. Nederland ontving 2 miljard euro,
waarvan 1,3 miljard euro landbouwsubsidies, 0,4 miljard euro uit de
structuurfondsen (dit zijn gelden voor regionaal en sociaal beleid)
en 0,3 miljard euro overige gelden, bestemd voor programma's voor
onderzoek en technologische ontwikkeling, opleiding en jeugd en
Trans-Europese Netwerken.

Een betere verantwoording in Nederland

In de zogeheten 'lidstaatverklaring'
gaat de regering jaarlijks verantwoording afleggen over het beheer
en de rechtmatige besteding van EU-gelden in Nederland. De Algemene
Rekenkamer gaat jaarlijks een oordeel geven bij deze verklaring. De
verklaring zal eerst alleen gaan over de landbouwgelden die
Nederland ontvangt. Vanaf 2008 gaat de verklaring ook over de
structuurfondsgelden en over de afdrachten van Nederland aan de
EU-begroting. Met de opstelling van een lidstaatverklaring bevindt
Nederland zich in de voorhoede van de ontwikkeling naar een betere
financiële verantwoording op basis waarvan EU-burgers te weten
kunnen komen of hun geld op een juiste manier besteed wordt. Naast
Nederland gaan voorlopig alleen Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk een min of meer vergelijkbare lidstaatverklaring
afgeven.

Nederland meldt onregelmatigheden bij
Europese subsidies niet consequent Nederland loopt financiële
risico's doordat onregelmatigheden bij de in ons land lopende
structuurfondsprogramma's niet altijd worden gemeld aan Brussel.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om overtreding van regels voor
openbare aanbesteding of het niet voldoen aan bepaalde
subsidievoorwaarden. Met name de programma's die worden
gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) melden vrijwel geen onregelmatigheden. Ook de Europese
Commissie heeft dit onvoldoende melden van onregelmatigheden in een
eigen onderzoek geconstateerd en afkeuring hierover uitgesproken.
Daarnaast loopt Nederland een financieel risico doordat de Europese
Commissie het niet eens is met de wijze waarop Nederlandse
gemeenten en provincies BTW declareren.

Onduidelijk of Europees geld correct wordt
uitgegeven en wat ermee gebeurt

Er is nog steeds weinig inzicht in de
rechtmatigheid van de besteding van de Europese begroting door de
Europese Commissie en andere Europese instellingen. De Europese
Rekenkamer heeft voor begrotingsjaar 2005 opnieuw geen
positieve

betrouwbaarheidsverklaring af kunnen
geven. Dit betekent dat de Europese Rekenkamer niet met zekerheid
kan zeggen of het Brusselse geld volgens de regels is uitgegeven.
Bij de Europese Commissie is het financieel management wél
enigszins verbeterd. Maar over controles in de lidstaten is nog
steeds weinig informatie beschikbaar. Ook over de resultaten van
met Europese subsidies gefinancierde projecten is weinig bekend.
Niet in Nederland en niet in de EU als geheel. In Nederland is
alleen over de

uitvoering van het structuurbeleid enige
informatie beschikbaar. De structuurfondsen zijn namelijk tot twee
keer toe geëvalueerd. De Algemene Rekenkamer heeft die
evaluaties onderzocht en constateert dat daar waar de kwaliteit van
de evaluaties voldoende is, de beleidsresultaten redelijk zijn. De
evaltuaties zijn echter vaak van onvoldoende kwalteit. Zo blijken
de indicatoren aan de hand waarvan resultaten worden gemeten, vaak
niet aan te sluiten bij de programmadoelen.

Reactie kabinet

Het kabinet heeft toegezegd dat het bij de
Europese Commissie zal blijven aandringen op verbetering van het
financieel beheer en meer transparantie over Europese geldstromen.
Verder zal het kabinet de Nederlandse ervaringen met de
lidstaatverklaring actief gaan uitdragen naar andere lidstaten. Het
kabinet beaamt dat de verantwoording over de resultaten van het
EU-beleid beter kan, en heeft maatregelen getroffen voor de nieuwe
structuurfondsenperiode (2007-2013). Met betrekking tot de
financiële risico's streeft het kabinet naar het op korte
termijn oplossen van het principiële meningsverschil met de
commissie over de BTW. Verder gaat het kabinet de ontdekking en
melding van onregelmatigheden bij de structuurfondsprogramma's
verbeteren.

bron:De Algemene Rekenkamer