De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft op 20 april een rapport gepresenteerd over risicoverevening in de zorgverzekering. Dit rapport is opgesteld door onderzoekers van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Risicoverevening wil zeggen dat de zorgverzekeraar een compensatie krijgt voor de extra kosten die patiënten met een hoog gezondheidsrisico met zich meebrengen. Deze compensatie moet voorkomen dat een verzekeraar personen die voorspelbaar verliesgevend zijn, weigert te verzekeren. De ziekenfondsverzekering kent een systeem van risicoverevening, dat geldt als het beste van de wereld. Toch wordt het nog voortdurend verbeterd. Het zal ook worden toegepast in de zorgverzekering die volgend jaar wordt ingevoerd.

Volgens de onderzoekers levert een derde van de bevolking een voorspelbaar verlies op van gemiddeld 800 euro per jaar. De andere verzekerden genereren een voorspelbare winst van gemiddeld 350 euro per jaar. Het zou dus voor een verzekeraar lonend kunnen zijn om voorspelbaar winstgevende verzekerden binnen te halen en voorspelbaar verliesgevende te weren. De NPCF pleit er terecht voor om de kans op een dergelijke risicoselectie te verminderen door het systeem van risicoverevening verder te verbeteren met compensaties voor specifieke risicogroepen. Een goede risicoverevening voorkomst niet alleen risicoselectie, maar maakt het voor verzekeraars ook aantrekkelijk om de schadelast voor risicogroepen zoveel mogelijk te beperken. Verevening zorgt bijvoorbeeld voor een compensatie van 800 euro, waarna halvering van de schadelast een `winst' van 400 euro oplevert.

De NPCF denkt bij verbetering van de risicoverevening onder andere aan patiënten met diabetes type 2, een psychose, bepaalde maagaandoeningen of mensen met meer dan twee aandoeningen. Minister Hoogervorst heeft tijdens de aanbieding van het rapport toegezegd dat verzekeraars in de nieuwe zorgverzekering een betere compensatie krijgen voor verzekerden met diabetes type 2. Hij sluit niet uit dat het systeem in de toekomst verder wordt aangepast. Voor de NPCF is dit een verdiend succes.

De geestelijke gezondheidszorg maakt nu nog deel uit van het verstrekkingenpakket van de AWBZ. De zorgverzekeraars lopen op de uitvoering van de AWBZ geen financieel risico, zodat er ook geen verevening nodig is. Dat wordt anders als in 2007 het curatieve deel van de geestelijke gezondheidszorg wordt overgeheveld naar de nieuwe zorgverzekering. Dan gaan ook sommige patiënten met psychische problemen een financieel risico vormen omdat ze voorspelbaar verlies opleveren. Het gaat onder ander om mensen met angststoornissen, een depressie of een psychose en mensen die manisch depressief zijn. Wij pleiten ervoor dat het vereveningssysteem niet alleen wordt verbeterd voor diabetespatienten, maar de komende anderhalf jaar ook wordt aangepast vanwege de komst van GGZ-patiënten. Deze patienten vormen ingeval van selectie een extra kwetsbare groep omdat zij psychisch minder weerbaar zijn.

bron:NPCF

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular