De Stichting Lezen & Schrijven ziet de inventarisatie van de
Cito-groep naar het leesbegrip onder 12-jarigen, dat vandaag werd
gepubliceerd, als bevestiging van het feit dat functioneel
analfabetisme een groot maatschappelijk probleem is in Nederland. De
Stichting is het met de Onderwijsinspectie eens dat er sprake is van
een ernstige situatie. De Stichting pleit voor erkenning van het
probleem in een vroeg stadium.  

'Het is onacceptabel dat naar schatting 10% van de 15-jarigen in
Nederland functioneel analfabeet is. Ook is het niet aanvaardbaar dat
1,5 miljoen volwassenen in ons land grote moeite hebben met lezen en
schrijven ',  
aldus Margreet de Vries, directeur Stichting Lezen & Schrijven.  
 
De Stichting onderstreept het belang voor een ketenaanpak van het probleem.   
Deze keten begint bij leesbevordering onder kinderen, leesvaardigheid
van basisschoolleerlingen, taalbeheersing van docenten die opleiden,
tot aan het alfabetiseringsonderwijs onder autochtonen en allochtonen.
De Stichting is voorstander voor speciale aandacht en een op maat
gesneden aanpak van verschillende doelgroepen.  
 
Het onderzoek van de Onderwijsinspectie toont aan dat analfabetisme ook
in de jongere leeftijdsgroepen voorkomt. De conclusie van de Stichting
Lezen & Schrijven is dat er nog veel gedaan moet worden aan de
preventieve aanpak van laaggeletterdheid bij kinderen. De Stichting
Lezen & Schrijven ziet daarbij naast het reguliere onderwijs een
belangrijke rol weggelegd voor ouders, maar ook begeleiders en
hulpverleners zoals huisartsen en maatschappelijk werkers. Leren lezen
en schrijven is niet alleen een taak voor de school. Het is belangrijk
dat kinderen thuis al vroeg worden voorgelezen en dat op jonge leeftijd
het lezen wordt gestimuleerd. Hulpverleners kunnen vaak in een
vroegtijdig stadium signaleren dat lees- en schrijfvaardigheden
achterblijven.  
 
Eerder onderzoek van het Max Goote Kenniscentrum bve heeft aangetoond
dat 10% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is. Deze
mensen hebben wel leren lezen, schrijven en rekenen maar hun
vaardigheden zijn ontoereikend om in hun dagelijks leven of in hun
werksituatie goed te kunnen functioneren. Functioneel analfabetisme is
niet alleen een maatschappelijk probleem maar ook een economisch. 
 
 
Stichting Lezen & Schrijven
heeft als doel om alfabetisering te voorkomen en te verminderen in de
samenleving. Dit doet de Stichting onder andere door het opzetten van
concrete projecten en het bevorderen van samenwerking met instanties
die zich met analfabetisme bezighouden.

Bron: STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN