Vandaag heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste exemplaar van de brochure Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer ontvangen uit handen van de heer Vriesman, directeur Staatsbosbeheer.De bossector heeft hiermee een primeur. Samen met Vogelbescherming Nederland hebben bosbeheerders en aannemers verenigd in het Bosschap een set gedragsregels opgesteld die ervoor zorgen dat werkzaamheden in het Nederlandse bos zorgvuldig uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat er bij de planning en de uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld houtoogst, aantoonbaar rekening wordt gehouden met beschermde dier- en plantensoorten.   
 

Toen de Flora- en faunawet op 1 april 2002 in werking trad, leek het erop dat Nederland op slot zou gaan. Het leek in de bossector feitelijk onmogelijk om nog werkzaamheden uit te voeren in de zomermaanden, waarin veel vogels broeden. Ook in deze periode is houtoogst echter noodzakelijk om de houtverwerkende industrie (zagerijen, biomassa, papier) te kunnen blijven voorzien van de benodigde grondstof. Bovendien levert oogsten in de zomer in sommige -nattere- bossen minder schade op dan in de winter.
  
Het Bosschap en Vogelbescherming Nederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen, gesteund door het ministerie van LNV, om te onderzoeken hoe bosbeheer en soortenbescherming aantoonbaar hand in hand zouden kunnen gaan. Dit resulteerde in de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. In de code staat omschreven welke maatregelen moeten worden uitgevoerd voordat boswerkzaamheden plaats kunnen hebben. Belangrijke elementen in de code zijn dat er niet gewerkt mag worden in vogelrijke bossen zoals gemengd bos en loofbos, met uitzondering van populierenbos. In de bosgebieden waar mogelijk wel gewerkt mag worden, zoals naaldbossen en populierenbossen, moet eerst een zorgvuldige inventarisatie plaatsvinden gericht op beschermde planten en dieren. Op basis van deze inventarisatie  wordt bepaald in welke percelen wel en in welke niet gewerkt mag worden. Dat wordt nu gericht en gedocumenteerd afgewogen.  
 
De Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer sluit aan bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die een vereenvoudiging inhoudt van de toepassing van de Flora- en faunawet in de praktijk. Op basis van deze AMvB heeft minister Veerman de gedragscode goedgekeurd. De minister heeft de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en zijn goedkeuringsbesluit aangeboden aan de Kamer, waarbij hij stelde dat de gedragscode een goed voorbeeld is van het samengaan van ecologie en economie. 
 
Deze primeur is in het bos gevierd. In boswachterij Austerlitz heeft de minister zich laten informeren over de toepassing van de gedragscode in de praktijk, met een uitleg van de heer Vriesman (directeur Staatsbosbeheer) en de heer De Gelder (directeur Vogelbescherming Nederland). Tevens was er een demonstratie van houtoogstwerkzaamheden. Tijdens de feestelijke bijeenkomst was er ook aandacht voor een ander initiatief in het kader van duurzaam bosbeheer, namelijk de certificering van de Nederlandse rondhouthandel als schakel in de keten van duurzame productie naar duurzame consumptie van houtproducten.  
 
bron:Bosschap