Vrijdagavond zal Nederland het VN-verdrag
voor mensen met een beperking tekenen in New York. Hiermee behoort
Nederland tot de eerste groep ondertekende landen. ‘Het
verdrag geeft een belangrijke impuls voor andere landen waar het
allemaal nog niet goed geregeld is voor gehandicapten, maar ook
voor Nederland om nog beter ons best te doen op dit terrein, aldus
staatssecretaris(VWS) Bussemaker.

Ook de Tweede Kamerfractie is blij met
deze ondertekening. ‘Dit verdrag is een belangrijke
wereldwijde erkenning van de gelijkwaardigheid en waardigheid van
mensen met een handicap en daarom stond het belang van de
ondertekening van het verdrag ook in ons verkiezingsprogramma,
aldus Tweede-Kamerlid Marjo van Dijken.

Het VN verdrag is primair een
mensenrechtenverdrag en heeft tot doel de universele mensenrechten
te bevorderen voor mensen met een handicap, vooral door het
opheffen van obstakels die zij in het dagelijks leven tegenkomen.
Iedereen heeft bijvoorbeeld het recht op onderwijs, maar als de
boeken niet elektronisch of in braille beschikbaar zijn, betekent
dat voor blinde leerlingen dat zij niet volledig mee kunnen doen
met het onderwijs.

Op het ogenblik is al veel geregeld voor
mensen met beperkingen: er zijn aparte voorzieningen op allerlei
gebieden zoals vervoer, arbeid, wonen. Daarnaast hebben zij, net
als alle andere inwoners van Nederland, aanspraak op algemene
voorzieningen, zoals geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Volgens Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bussemaker zien we laatste jaren
zien we in Nederland al een verschuiving; er wordt meer nadruk
gelegd op de gelijke behandeling van mensen met beperkingen.
‘In het Coalitieakkoord is de uitbreiding van de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ook een
belangrijk speerpunt. Verder biedt de Wet maatschappelijke
ondersteuning handvatten om mensen (meer) te laten participeren en
daarvoor zijn hulpmiddelen, (woning)aanpassingen, maar ook
toegankelijkheid in de meest brede zin noodzakelijk. Het VN-verdrag
geeft een steuntje in de rug om de gewenste veranderingen door te
kunnen voeren,’ aldus Bussemaker.

bron:PvdA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular