Nederland telde in de periode november 2004-januari 2005 gemiddeld 479
duizend werklozen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gedurende de afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,4 procent van de
beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,0 procent.

Lichte daling werkloosheid na verwijdering seizoeninvloeden
Het aantal werklozen bedroeg in de periode november 2004-januari 2005
gemiddeld 479 duizend. In de periode oktober-december 2004 was dit
aantal 473 duizend. Een stijging van de werkloosheid in de periode
november-januari ten opzichte van de periode oktober-december is
gebruikelijk. Dat hangt samen met een lagere vraag naar arbeid in de
landbouw, bouwnijverheid en horeca.

De stijging in de afgelopen drie maanden is echter geringer dan een
jaar eerder. Daardoor komt de werkloosheid na correctie voor
seizoeneffecten in november 2004-januari 2005 ongeveer 6 duizend lager
uit dan in oktober-december 2004. Deze daling volgt op drie
achtereenvolgende stijgingen.

Technische toelichting
De werkloze beroepsbevolking volgens de officiële definitie bestaat uit
alle mensen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan
twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor
twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn.
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voornamelijk
gebaseerd op de Enquàªte beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat
maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De
uitkomsten uit dit steekproefonderzoek kennen een
onnauwkeurigheidsmarge.

De maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking hebben een
voorlopig karakter. De cijfers kunnen met het beschikbaar komen van
meer informatie over de arbeidsmarkt nog worden aangepast. Na afloop
van het verslagjaar vindt een reguliere aanpassing plaats op basis van
geactualiseerde informatie.

Met ingang van 2005 wordt het seizoenpatroon maandelijks met het
beschikbaar komen van nieuwe werkloosheidscijfers geactualiseerd.
Hierdoor kunnen ook eerder gepubliceerde seizoengecorrigeerde cijfers
fractioneel veranderen.
Met ingang van 2005 wordt maandelijks de maandmutatie van de trend in
de werkloosheid gepubliceerd. Deze trend is een indicator voor de
middellange tot lange termijnontwikkeling van de werkloosheid. De trend
zal iedere maand met het beschikbaar komen van nieuwe
werkloosheidscijfers opnieuw worden vastgesteld. Met name voor de meest
recente perioden kunnen de eerder gepubliceerde waardes van de
maandmutatie van de trend hierdoor significant veranderen. Op de
website van het CBS staat een korte toelichting op seizoencorrectie en
trend.

Het CBS publiceert naast cijfers over de werkloze beroepsbevolking ook
een aantal andere indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod, zoals de
geregistreerde werkloosheid en het aantal mensen met een bijstands- of
WW-uitkering. Deze gegevens zijn beschikbaar in de database StatLine op
de website van het CBS: www.cbs.nl. Hier zijn ook de cijfers over de
werkzame beroepsbevolking te vinden.
Vandaag publiceert het Centrum voor werk en inkomen (CWI) cijfers over
de niet-werkende werkzoekenden in de "Nieuwsflits arbeidsmarkt" op de
CWI- website. Niet-werkende werkzoekenden en de werkloze
beroepsbevolking verschillen sterk van samenstelling, waardoor ze niet
zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. Enerzijds staan niet
alle werklozen ingeschreven bij het CWI. Dit betreft vooral personen
zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders.
Anderzijds staan er personen ingeschreven bij het CWI die niet tot de
werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft vooral personen die niet
direct beschikbaar zijn, of niet actief zoeken, of werk zoeken voor
minder dan twaalf uur per week. Meer informatie over beide begrippen is
te vinden in een gezamenlijk artikel van het CBS en het CWI.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek