Omdat de Nederlandse kust zwaarder wordt belast door de golven dan
vijftig jaar geleden is vastgelegd, heeft het ministerie van Verkeer en
Waterstaat sinds eind 2001 al actie ondernomen. Voor VenW is de
berichtgeving deze week over zwaardere golven die op de kust beuken,
dan ook niet nieuw. Volgens het ministerie voldoet de Nederlandse kust
op dit moment nog steeds aan de veiligheidseisen zoals die wettelijk
zijn vastgelegd. In de toekomst blijft het ministerie flink investeren
in de bescherming van ons land tegen het water.

Op basis van uitspraken van hoogleraar Kustwaterbouwkunde Marcel Stive,
hebben verschillende media deze week bericht dat de duinen stukken
minder veilig zijn dan altijd is gedacht. Volgens Stive zou de overheid
het overstromingsgevaar onderschatten. Verkeer en Waterstaat weerlegt
dit. Sinds eind 2001 is bij VenW vastgesteld dat de golfbelasting op de
kust zwaarder was dan tot dan toe werd aangenomen. Daarop is in
opdracht van toenmalige staatssecretaris Monique de Vries aanvullend
onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten waarbij in
totaal tien zwakke schakels in de kust zijn vastgesteld die tussen nu
en twintig jaar versterkt moeten worden. Provincies voeren de regie als
het gaat om het opstellen van plannen voor die zwakke schakels;
daarvoor heeft VenW in 2004 tien miljoen euro ter beschikking gesteld.
Daarnaast is 743 miljoen euro opgenomen in de begroting voor de periode
2007 tot 2020 voor de daadwerkelijke aanpak van zwakke schakels. Waar
nodig zijn bovendien direct maatregelen genomen. Zo zijn er extra
zandsuppleties aangebracht bij Scheveningen en Ter Heijde en is er een
tijdelijke damwand geplaatst in de Pettemer zeewering.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat