'Voor onze veiligheid is het belangrijk dat de Nederlandse overheid zich veel meer 'bemoeit' met het opstellen van normen', aldus het 'Platform Kenbaarheid van Normen en Normalisatie'. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal toonaangevende organisaties in Nederland. Hun aanbeveling vloeit voort uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op 27 april is het eindrapport van dit onderzoek overhandigd aan minister Laurens Jan Brinkhorst. 

Het maken van afspraken over producten en processen - normalisatie -  wordt in ons land voor 92% door het bedrijfsleven gefinancierd. De Nederlandse overheid financiert 8% - minder dan in bijna alle andere landen ter wereld. 
Dat terwijl een toenemend aantal normen gaat over zaken die bedrijfstakken en zelfs het landelijk belang overstijgen. Denk aan veiligheid, milieu, gezondheid en de informatietechnologie. Een voorbeeld is de beveiliging van grootschalige evenementen. Het platform zou graag zien dat de overheid het opstellen van zogenoemde 'horizontale normen' ondersteunt. 
De wet- en regelgeving in Nederland decentraliseert. Voor de uitvoering van veel wetgeving kom je terecht bij normen. Die worden opgesteld in zogeheten normcommissies. 'Normalisatie is op zich een prima privaatrechtelijk instrument. Je kunt als markt immers zelf de inhoud van de afspraak bepalen. 
Het werkt goed, mits alle stakeholders mee kunnen doen in een commissie', aldus prof. dr. Albert Feilzer. Hij heeft als voorzitter van het Platform Kenbaarheid het rapport aan de minister overhandigd. Feilzer is als hoogleraar verbonden aan de Leerstoel Normalisatie bij de Erasmus Universiteit. 
Deelname aan normalisatie is met name voor het MKB en voor non-profit organisaties vaak lastig.  
Dit komt door gebrek aan financiën en mankracht. Feilzer: 'Het ontbreken van stakeholders leidt nogal eens tot onduidelijke en tegenstrijdige uitvoering van regelgeving.' De overheid als 'broeders hoeder' heeft hier volgens het Platform Kenbaarheid een belangrijke rol. 
Het Platform heeft minister Brinkhorst gevraagd om te komen tot een kabinetsstandpunt.   
Het Platform Kenbaarheid bestaat uit VNO-NCW, MKB Nederland, de Consumentenbond, FNV, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, Normalisatie Kringen Nederland (NKN) en NEN (het Nederlands centrum van normalisatie).  

bron:NEN