Nederland heeft in mei 2006 een extra bedrag van ruim 8 miljoen Antilliaanse guldens (4 miljoen euro) ter beschikking gesteld voor een kortlopend Programma Armoedebestrijding. In samenwerking met de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) is een aanpak uitgewerkt. Vanwege het grote aantal ingediende projectvoorstellen en vooruitlopend op de definitieve toekenningen, heeft Nederland nu het beschikbare bedrag verhoogd tot 12,7 miljoen gulden. Zodoende kunnen de projecten die voldoende scoren uitgevoerd worden.

 

Tot 7 augustus hadden relevante organisaties (overheid, NGO’s, CBO’s en organisaties uit de private sector) de tijd om projectvoorstellen in te dienen ter verlichting en/of bestrijding van acute armoede. Van de ingediende 305 projectvoorstellen voldeden 290 aan de eisen van indiening, voor een totaalbedrag van 34 miljoen gulden. Momenteel rondt Usona de beoordeling en de toewijzing van de projectvoorstellen af, waarbij in eerste instantie de projecten met de hoogste scores worden toegekend. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de toedeling per eiland en met een spreiding over de prioritaire aandachtsgebieden.

Een gesprek met de coördinatoren Armoedebestrijding hierover wordt in de tweede week van september gehouden. Uiterlijk half september worden de indieners van de projectvoorstellen over de uitslag geïnformeerd. Niet alle projectvoorstellen zijn goedgekeurd. De voorstellen zijn objectief beoordeeld volgens vooraf geformuleerde beoordelingscriteria. Verwacht wordt echter dat het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de goedgekeurde projectvoorstellen, hoger is dan de toegekende 4 miljoen euro door Nederland. Vandaar dat Nederland nu het bedrag is opgehoogd met 1,5 miljoen euro, afkomstig uit het teruggestorte bedrag van UNDP dat oorspronkelijk voor het armoedeonderzoek aangewend zou worden. Hiermee komt het totaalbedrag dat Nederland beschikbaar stelt voor dit Programma Acute Armoedebestrijding op 12,7 miljoen Antilliaanse guldens.

bron:BZK