Uit het jaarlijks onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl naar het
pensioenbewustzijn in Nederland blijkt dat ondanks de vele aandacht
voor (vroeg)pensioen in de media maar 13% van de ondervraagden goed op
de hoogte is van het eigen pensioen. De Stichting Pensioenkijker.nl
laat ieder jaar, door CentERdata, een onderzoeksbureau verbonden aan de
Universiteit van Tilburg, een onderzoek uitvoeren naar het
pensioenbewustzijn. Behalve dat de ondervraagden weinig pensioenbewust
zijn, hebben zij ook nauwelijks een idee hoeveel zij betalen aan hun
oudedagsvoorziening. 90% van de ondervraagden die zegt dit wel te
weten, schat deze bijdrage veel te laag in. 

De Stichting . waarin maatschappelijke organisaties, pensioenfondsen en
verzekeraars nauw samenwerken . blijft werken aan het verhogen van het
pensioenbewustzijn in Nederland en roept de rijksoverheid op een
grotere bijdrage te leveren aan de Pensioenkijker.  
 
Mannen pensioenbewuster dan vrouwen  
De meeste mensen maken zich niet druk om hun pensioenvoorziening.
Slechts 13% geeft aan goed op de hoogte te zijn van de hoogte van het
eigen pensioen. Mannen geven vaker aan goed op de hoogte te zijn dan
vrouwen.  
Op de vraag: Heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens de vraag
gesteld met hoeveel geld u het moet doen tijdens uw oude dag? antwoordt
30% (was 36%) van de ondervraagden in de 1 meting ja. Hiervan is 56%
(was 54%) man en 44% (was 46%) vrouw. Daarnaast geeft 45% van de
ondervraagden aan dat de stelling Ik maak me niet druk om mijn
pensioenvoorziening, dat zien we dan wel weer, het meest op hen van
toepassing is. Deze groep bestaat voor 44% uit mannen en voor 56% uit
vrouwen. Op 20 april a.s. organiseert de Stichting het congres .Vrouwen
en hun Pensioen: Een zorg voor later., waar nieuwe onderzoeksresultaten
over vrouwen en pensioen bekend worden gemaakt.  
 
Pensioeninformatie komt vaker van internet  
47% van de respondenten die positief heeft geantwoord op de vraag of ze
nagedacht hebben over met hoeveel geld zij het moeten doen op hun oude
dag is ook actief op zoek gegaan naar informatie. Internet scoort
daarbij hoger dan vorig jaar (nu 27%, was 21%). Deze ontwikkeling komt
ook overeen met het grote aantal bezoekers op de onafhankelijke website
www.pensioenkijker.nl, die is opgenomen in de Elsevier top 500 beste
sites. In 2004 trok de website van de Stichting maar liefst 181.000
bezoekers.  
 
Nauwelijks idee wat het pensioen kost  
37% van de ondervraagden uit het CentERdata onderzoek weet niet welk
percentage van zijn  bruto-inkomen hij besteedt aan pensioen
(pensioen uit werkkring en AOW). Van degenen die zeggen dit wel te
weten, schat 90% de bijdrage te laag in. 4% geeft aan dat het
percentage dat wordt besteed aan pensioen hoger is dan 20%. Iedere
modale werknemer in Nederland betaalt 17,9% aan AOW-premie voor de
huidige gepensioneerden. Daarnaast moet de werknemer bij het merendeel
van de pensioenregelingen een deel van de premie voor de
pensioenregeling voldoen via het bruto salaris. Hoewel die eigen
bijdrage zeer verschilt per pensioenregeling, besteden de  meeste
werknemers tenminste 20% van het brutosalaris aan AOW-premie en premie
voor de eigen pensioenregeling.  
 
Pensioenkijker toont zich bezorgd over laag pensioenbewustzijn  
De Stichting Pensioenkijker.nl is bezorgd over het lage
pensioenbewustzijn. Voorzitter Elske ter Veld van de Stichting
Pensioenkijker.nl: . Iedereen die werkt, werkt eigenlijk een dag in de
week voor zijn pensioen. Mensen zouden dus beter moeten stilstaan bij
hun eigen pensioensituatie.. Blijkbaar heeft de enorme media-aandacht
voor VUT en prepensioen de mensen niet aan het denken gezet over de
eigen pensioensituatie. Pensioen lijkt iets abstracts te zijn gebleven,
ver van het bed van de gemiddelde werknemer. De Stichting
Pensioenkijker.nl is van mening dat pensioenbewustzijn vooral bevorderd
kan worden door mensen aan te spreken op het moment dat zij open staan
voor informatie. De informatie op de site www.pensioenkijker.nl is
daarom ingericht rond belangrijke veranderingen (wisselen van baan,
arbeidsongeschikt of werkloos worden, trouwen of scheiden) in het leven
van mensen die gevolgen hebben voor het pensioen.  
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bijgedragen
aan de Stichting door een startsubsidie te verstrekken. Gelet op het
enorme belang van pensioenbewustzijn roept de Stichting  de
overheid op om een grotere bijdrage te leveren in de succesvolle
benadering van de Pensioenkijker.  
 
De Stichting Pensioenkijker.nl heeft als hoofddoelstelling de
bevordering van het pensioenbewustzijn van de burger Gelijktijdig heeft
de stichting tot doel de burger objectieve en niet commerciële
informatie over pensioenen te verschaffen en de transparantie van
pensioenregelingen te vergroten. Aan de Stichting Pensioenkijker.nl
nemen de volgende organisaties deel: CNV, CNV Jongeren,
Consumentenbond, de samenwerkende ouderenorganisaties verenigt in het
CSO, FNV, FNV Vrouwenbond, NBVA, Nibud, Ombudsman Pensioenen, Sociale
Verzekeringsbank, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van
Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW.   

Bron: PENSIOENKIJKER.NL