Uit onderzoek van de VU naar het niveau van het ouderdomspensioen in verschillende pensioenregelingen, blijkt dat de algemeen aanvaarde norm van zeventig procent van het laatst verdiende salaris meer uitzondering dan regel is. Zelfs als iemand veertig jaar deelneemt aan de pensioenregeling. Dit staat in schril contrast met de verwachtingen van Nederlanders. Volgens marktonderzoeksbureau GfK denkt ruim tachtig procent van de Nederlanders zeventig procent of meer van het laatst verdiende loon te ontvangen bij pensionering. Het onderzoeksrapport is gisteren overhandigd aan de Ombudsman Pensioenen, de heer drs. P.J.C. Keizer.

Het onderzoeksrapport is geschreven door het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van AEGON. De norm van zeventig procent van het laatst verdiende loon in een opbouwperiode van 35 jaar werd in 1999 in navolging van de aanbevelingen van de commissie-Witteveen als ambitieniveau in de Wet op de Loonbelasting vastgelegd.

Carrià¨remakers zijn grootste pensioenslachtoffer
Vooral carrià¨remakers moeten zich zorgen maken over het niveau van hun pensioen bij pensionering. à¢â‚¬Å“In de afgelopen tien jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden van regelingen die relatief gunstig waren voor werknemers die carrià¨re maakten, naar regelingen die gunstig zijn voor werknemers zonder of met weinig carrià¨re.à¢â‚¬, aldus onderzoekster Pauline Bakker. De overstap van eindloonregeling naar een voor de werkgever beter betaalbare middelloonregeling bijvoorbeeld heeft vergaande gevolgen. Zeker wanneer volgens de pensioenregeling het pensioen in waarde niet aangepast wordt aan de inflatie (indexatie).

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en wordt bepaald door de sociale partners. Dit gebeurt in CAO- overleg, op brancheniveau in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds dan wel op ondernemingsniveau. à¢â‚¬Å“Uit het rapport kan worden afgeleid dat de wet de fiscale mogelijkheden biedt om het ambitieniveau van zeventig procent van het laatst verdiende salaris te halen, maar dat deze door werkgevers en werknemers niet optimaal worden benutà¢â‚¬, aldus de onderzoekster.

Eerlijk over later
De discussie over de hoogte van het ouderdomspensioen is niet nieuw. Ook het besef dat steeds meer mensen langer moeten doorwerken niet. Wel nieuw is dat ook met veertig dienstjaren in een en dezelfde pensioenregeling men onvoldoende pensioen kan opbouwen. Pensioenverzekeraar AEGON brengt de uitkomsten van het onderzoek onder de aandacht omdat hij het belangrijk vindt mensen te laten nadenken over later. à¢â‚¬Å“Het doel van het onderzoek is dan ook niet zo zeer om opnieuw het versoberde pensioenstelsel in Nederland onder de aandacht te brengen, maar is gelegen in het bewustwordingsproces van mensen om nu na te denken over later. De perceptie van mensen over de hoogte van hun pensioen strookt namelijk niet met de werkelijkheid. De pensioenregelingen bieden werknemers over het algemeen een goede basis maar vaak niet de beoogde zeventig procent. Dat moeten mensen beseffen. Het belangrijkste is immers dat mensen goed kijken naar hun pensioenopbouw en tijdig aanvullende maatregelen treffen, indien nodig.à¢â‚¬, aldus Herman Kappelle, buitengewoon hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de VU en directeur AEGON Adfis.

Einde persbericht

Noot aan de redactie:
De centrale vraag van het onderzoek van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU was of het ambitieniveau van zeventig procent van het laatstverdiende loon nog wordt gehaald na de ontwikkelingen in de periode 1997 tot 2007. Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen bij Communicatie AEGON Nederland, telefoonnummer (070) 344 89 55. Het genoemde onderzoek van GfK betreft de Pensioenmonitor onder werknemers van december 2007. Ook dat rapport is opvraagbaar bij AEGON.

Het Expertisecentrum Pensioenrecht doet onderzoek naar en adviseert de pensioenwereld, overheden en het bedrijfsleven over juridische en fiscale aspecten van pensioenen en verzorgt daarover publicaties en organiseert studiemiddagen en leergangen. Adresgegevens: Expertisecentrum Pensioenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof. dr. Erik Lutjens, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, tel. (020) 598 62 68, mobiel 06 52 418408, fax (020) 598 62 80, e-mail [email protected], web: www.rechten.vu.nl/expertisecentrum

Onderzoekster Pauline Bakker is pensioenjurist bij Watson Wyatt B.V.

Voor meer informatie of interview met de onderzoekster kunt u contact opnemen met Communicatie AEGON Nederland, telefoon (070) 344 89 55. U kunt hier ook een foto van de overhandiging opvragen.

Van de overhandiging van het rapport en de uitkomsten is ook een videopersbericht verschenen.

Het persbericht is ook te lezen op www.aegon.nl