Een groep burgers gaat tot de zomer van 2005 met ambtenaren van het ministerie van VROM voor vijf onderwerpen zoeken naar oplossingen voor door hen gesignaleerde problemen. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: een goede verhouding tussen natuur, wonen, water, recreatie en bedrijvigheid, voldoende betaalbare woningen, groen in de stad, voorzieningen in de wijk en handhaving. De vijf onderwerpen staan hoog op de 'publieksagenda' van het ministerie. Minister Dekker en staatssecretaris Van Geel zullen de voorstellen ontvangen en in het najaar op een slotbijeenkomst met de betrokken burgers hun reactie hierop geven. Op drie plaatsen in Nederland zijn inmiddels bijeenkomsten met burgers gehouden rond de vraag of het handig zou zijn de waterrekening te combineren met de rekeningen voor rioolwaterheffing en afvalwater.

De Nationale VROM-enquàªte (publieksagenda) van eind 2004 heeft onderwerpen opgeleverd die burgers belangrijk vinden. Deze onderwerpen zijn uitgediept tijdens publieksbijeenkomsten die in februari van dit jaar in het land zijn gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de aanwezigen aangegeven welke onderwerpen volgens hen in aanmerking zouden moeten komen om met de bewindslieden uit te werken. 
De voorstellen van de groep burgers worden na de zomer met een enquàªte onder de Nederlandse bevolking op draagvlak getoetst. Na de reactie van de bewindslieden geeft het ministerie eind 2005 een publicatie uit waarin de ervaringen, opbrengsten en leerpunten van het project zijn beschreven. 
 
De modernisering van de overheid heeft deze kabinetsperiode hoge prioriteit. Het vergroten van effectiviteit, slagkracht en luisterend vermogen staat centraal. Het Programma Andere Overheid (PAO) geeft de lijnen aan waarlangs de overheid zou moeten moderniseren. De modernisering is een complexe operatie. Het gaat immers niet alleen om organisatorische vraagstukken, maar ook om veranderingen van werkwijzen en cultuur. 
 
VROM probeert onder meer door het Programma Beleid met Burgers invulling te geven aan het verbeteren van het luisterend vermogen van VROM. Het gaat daarbij om projecten zoals Publieksagenda en Burgerparticipatie, Burgerinitiatieven als inspiratiebron voor landelijk beleid, het VROM-burgerplatform en Intensiveren burgerparticipatie bij transities en duurzame ontwikkeling. 
 
bron:VROM