De Nederlanders vinden de betaalbaarheid van hun woning het
belangrijkst, als het om onderwerpen van het ministerie van VROM gaat.
Vooral de hypotheekrenteaftrek, de huurprijs en de koopprijs gaan
mensen binnen dit onderwerp aan het hart. Dat blijkt uit de eerste
resultaten van een nationale enquàªte die minister Dekker en
staatssecretaris Van Geel hebben laten houden.

In het totaal hebben bijna 8300 mensen gereageerd. Daarmee geeft de
enquàªte invulling aan de wens om een beeld te krijgen van de 'agenda'
op VROM-terrein van de mensen in het land. Burgers en de bewindslieden
van VROM bespreken vanaf begin februari 2005 de resultaten en werken
daarna samen aan oplossingen.

Aandachtspunten
In de enquàªte geven de mensen aan welke onderwerpen voor hen
persoonlijk het meest van belang zijn. Voorbeelden daarvan zijn naast
zaken rond betaalbaarheid, groen in de buurt, omgang met mensen in de
buurt en voorzieningen als winkels en scholen. Daarnaast is ook
aangegeven welke aandachtsgebieden men voor de gehele maatschappij van
belang acht. Het gaat daarbij onder meer om het ruimtegebruik in
Nederland, vervuiling/verontreiniging en klimaatverandering. Op de
persoonlijke agenda prijken vooral aandachtsgebieden en onderwerpen,
die dicht bij de burgers staan. De maatschappelijke agenda bevat juist
die aandachtsgebieden, die verder van onze dagelijkse leefwereld
afstaan. De mensen die de enquàªte hebben ingevuld zijn positief over
het initiatief, maar verwachten ook een vervolg.
De enquàªte maakt onderdeel uit van het VROM-project 'Publieksagenda en
Burgerparticipatie'. Daarmee willen minister Dekker en staatssecretaris
Van Geel samen met burgers oplossingen zoeken voor belangrijke
aandachtspunten. Het project is opgedeeld in vier fases. In de eerste
fase van november 2004 tot maart 2005 voert het ministerie enquàªtes uit
en houdt publieksbijeenkomsten om te achterhalen wat Nederlanders
aanmerken als prioriteit. Voor de publieksbijeenkomsten hebben zich
zo'n 720 mensen aangemeld. In de tweede fase die tot de zomer 2005
duurt, werken burgers en de bewindslieden samen aan oplossingen. In de
derde fase gepland in het najaar van 2005, toetst het ministerie in
hoeverre de Nederlandse bevolking de uitkomsten ondersteunt. Tot slot
evalueren de bewindslieden het project eind 2005.

Modernisering
De modernisering van de overheid heeft deze kabinetsperiode hoge
prioriteit. Het vergroten van effectiviteit, slagkracht en luisterend
vermogen staat centraal. Het Programma Andere Overheid (PAO) geeft de
lijnen aan waarlangs de overheid zou moeten moderniseren. De
modernisering is een complexe operatie. Het gaat immers niet alleen om
organisatorische vraagstukken, maar ook om veranderingen van werkwijzen
en cultuur.
VROM probeert onder meer door het Programma Beleid met Burgers
invulling te geven aan het verbeteren van het luisterend vermogen van
VROM. Het gaat daarbij om projecten zoals Publieksagenda en
Burgerparticipatie, Burgerinitiatieven als inspiratiebron voor
landelijk beleid, het VROM-burgerplatform en Intensiveren
burgerparticipatie bij transities en duurzame ontwikkeling.

Bron: Ministerie van VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular