Het kabinet brengt de Nederlandse militairen in Afganistan onder het oorlogsrecht. Daardoor kan het Openbaar Ministerie hen niet vervolgen als er wordt geschoten. Dat schrijft minister Kamp vandaag aan de Tweede Kamer.

De Special Forces die in Afghanistan gaan opereren, zullen voor de duur van hun verblijf daar vallen onder artikel 71 uit het Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr). Concreet betekent dit dat voor de periode van inzet een verklaring wordt afgegeven dat een tijd van oorlog van kracht is. Daarmee treedt artikel 38 WMSr in werking, dat een strafuitsluitingsgrond aan de betrokken militairen biedt voor het verrichten van oorlogshandelingen, zolang die vallen binnen de gegeven bevoegdheden en zolang ze het oorlogsrecht niet schenden.

Met deze maatregel wordt volgens de minister een helder juridisch kader geschapen voor de inzet van de Special Forces in Afghanistan. Uiteraard is er geen sprake van straffeloosheid. Wanneer het Openbaar Ministerie meent dat aan de genoemde voorwaarden niet is voldaan, kan vervolging alsnog plaatsvinden.

Toepassing van artikel 71 heeft overigens tot gevolg dat de maximale strafmaat voor een aantal misdrijven aanmerkelijk wordt verhoogd. De praktische gevolgen hiervan zullen naar verwachting echter beperkt zijn.

bron:ministerie van Defentie