Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan Atjeh helpen met wederopbouw drinkwatervoorziening 

 
De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de Indonesische regering een
voorstel aangeboden voor de wederopbouw van de drinkwatervoorziening
voor circa 150.000 inwoners in de regio Noordwest-Sumatra. Het gaat
hier om de tweede fase van het herstel van de drinkwatervoorziening als
overbrugging tussen de nu ingezette noodhulp en de meer structurele
investeringen in een definitieve infrastructuur.  
 
In de plannen zullen naast voorzieningen in de dorpen ook voorzieningen
worden getroffen voor de plattelandsbevolking. Met deze
herstelwerkzaamheden worden tevens de eerste stappen gezet op weg naar
structureel herstel en wel in de vorm van een op te stellen meerjarig
plan voor de wederopbouw. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het
beheer van de bronnen, de drinkwaterinfrastructuur en aan afvalwater en
zuivering.  
 
Een en ander in nauw overleg met de lokale overheden in Noord-West
Sumatra en de centrale overheid in Jakarta. Het voorstel van de
Nederlandse drinkwaterbedrijven zal worden gecoà¶rdineerd met andere
(inter-)nationale hulpprogramma's. De Indonesische ambassade in Den
Haag is op de hoogte van dit Nederlands initiatief, resp. heeft bij
monde van de ambassadeur zijn support toegezegd.  
 
Concreet hebben de 13 drinkwaterbedrijven, verenigd in
brancheorganisatie VEWIN, een bedrag toegezegd van ruim 1,25 miljoen
Euro. In samenwerking met lokale partners zal gewerkt worden aan een
tijdelijke watervoorziening (stand posts, watertrucks en andere
logistieke voorzieningen). Daarnaast maken training en opleiding deel
uit van het voorstel, omdat er door de ramp ook  grote verliezen
aan deskundig personeel zijn.  
 
Het initiatief van de drinkwaterbedrijven wordt gesteund door het
Netherlands Water Partnership, waarin het Nederlandse bedrijfsleven is
vertegenwoordigd.  

Bron: VEWIN
http://www.vewin.nl