Landelijk 06-01-2005 - De trieste gevolgen van de tsunami in Zuid-Oost
Azië hebben ook bij de Nederlandse politie diepe indruk gemaakt. In de
25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten
(Klpd) hebben politiemensen initiatieven genomen om geld in te zamelen
voor de slachtoffers van de ramp, die op Tweede Kerstdag 2004 zoveel
leed veroorzaakte. Zo worden cadeaubonnen die in het kerstpakket zaten
ingezameld, verlofuren en vrije dagen omgezet in geld en staan er
collectebussen waarin politiemensen hun bijdrage kunnen deponeren.

De Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) is ingenomen met de initiatieven
in de korpsen en hoopt dat er veel geld bijeengebracht wordt om de
slachtoffers te steunen. Om de initiatieven te ondersteun heeft de RHC
besloten om per medewerker à¢?¬ 1,00 beschikbaar te stellen, hetgeen
neerkomt op een totaalbedrag van à¢?¬ 54.000,00. De RHC zoekt naar een
project dat een relatie heeft met het politiewerk, zodat de bijdrage
direct ten goede komt van collega's in de getroffen gebieden.

Bron: Nederlands Politie Instituut