Door discriminatie en negatieve beeldvorming van allochtonen gaat er
nog teveel fout op arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt
veroorzaakt werkloosheid en is een belemmering voor de integratie van
minderheden. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Katern Arbeidsmarkt
dat deel uitmaakt van de LBR-rapportage Racisme in Nederland. Stand van
zaken.

De belangrijkste conclusies uit deze LBR-rapportage over de arbeidsmarkt zijn:

Nu het economisch slechter gaat, is er een eind is gekomen aan de
inhaalslag die etnische minderheden op de arbeidsmarkt hebben gemaakt.
In ongeveer een periode van tien jaar, tot 2002, hebben de etnische
minderheden in Nederland hun positie op de arbeidsmarkt verbeterd, maar
dit was in tijden van economische hoogconjunctuur. Ondanks die
verbetering bleef er nog steeds een aanzienlijke achterstand bestaan
ten opzichte van de autochtone werkbevolking. Zolang de economische
groei in Nederland achterblijft, lijkt het aannemelijk dat de
verschillen tussen etnische groepen op de arbeidsmarkt zullen toenemen.
Dat geldt ook voor de werkloosheidscijfers onder allochtone jongeren.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de slechte
arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in Nederland. Hoewel de
precieze mate waarin discriminatie een rol speelt op de Nederlandse
arbeidsmarkt onbekend is, staat het buiten kijf dat discriminatie een
van de belangrijke oorzaken is van het voortduren van de hardnekkige
achterstanden waarmee etnische minderheden op de Nederlandse
arbeidsmarkt kampen. Nader onderzoek naar discriminatie op de
arbeidsmarkt is derhalve gewenst.

In het maatschappelijk debat over de integratie van migranten speelt
het onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt ten onrechte nauwelijks
een rol. Het is een maatschappelijke belang en een zaak van
rechtvaardigheid om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken en
de arbeidsparticipatie van migranten op korte termijn te bevorderen.

Naast de Wet SAMEN heeft de overheid vanaf 2000 diverse initiatieven
genomen om de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden te
verbeteren. Net als bij de Wet SAMEN is de vastgestelde termijn voor
deze projecten en initiatieven verstreken, en worden zij niet meer
voortgezet. Ook projecten en maatregelen die een positieve evaluatie
kregen zijn verdwenen.

Het is in het belang van de Nederlandse werkgevers om zich open te
stellen voor werknemers van diverse afkomst. Door de voortschrijdende
vergrijzing en de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking
zullen zij steeds meer een beroep moeten doen op werknemers uit
verschillende etnische groepen. Dat betekent ook dat individuele
allochtone werknemers zich niet moeten laten afschrikken door de
drempel die discriminatie op de arbeidsmarkt zeker vormt. De oriëntatie
op goede opleidingen en kansen op de arbeidsmarkt is voor individuen
van het grootste belang.

Het Katern Arbeidsmarkt, van de LBR-rapportage Racisme in Nederland.
Stand van zaken, is gepubliceerd op de website van het LBR. (www.lbr.nl)

Bron: Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular