Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het eerste kwartaal 2005 bekend gemaakt alsmede de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Commentaar directievoorzitter drs. J.G.B. Brouwer: 
Ondanks toegenomen concurrentie en een krimpende markt is C1000 in omzet en marktaandeel gestegen. De succesvolle positie van C1000 hebben we weten te handhaven. Het netto resultaat van Schuitema is, dankzij lagere kosten, in dit kwartaal aanzienlijk hoger (+ 34,2%). 
Door de invoering van IFRS zullen vanaf 2005 de financiële kwartaalresultaten sterker schommelen dan voorheen, en dat zal voor iedereen best even wennen zijn. 
 
Omzet C1000 en Schuitema 
De C1000 detailhandelsomzet is met 0,4% gestegen van EUR 1.167 miljoen in het eerste kwartaal 2004 naar EUR 1.171 miljoen in 2005. Daarentegen daalde de markt met -0,3% (bron: ACNielsen). De gemiddelde prijzen voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken zijn in maart 2005 1,2% lager dan maart 2004 (bron: CBS).  
De gemiddelde weekomzet C1000 steeg van EUR 154.000 in het eerste kwartaal 2004 naar EUR 155.000 in 2005. 
  
De netto-omzet van Schuitema in het eerste kwartaal 2005 bedraagt EUR 942 miljoen en is daarmee gelijk aan 2004. In de netto-omzet is rekening gehouden met compensatie aan de detailhandel van EUR 9 miljoen in verband met de prijzenslag (2004: EUR 6 miljoen). Exclusief de compensatie aan de detailhandel bedraagt de groei van de netto-omzet in het eerste kwartaal 2005 0,3% ten opzichte van 2004. 
 
Marktaandeel en aantal winkels C1000 
Het C1000 marktaandeel bedraagt 15,64% en is daarmee licht gestegen ten opzichte van 2004 (15,55%) (bron: ACNielsen).  
 
Het aantal C1000 supermarkten ultimo het eerste kwartaal 2005 bedraagt 472 (2004: 472). Door de toename van het aantal m2 verkoopvloeroppervlakte C1000 van 413.000 m2 ultimo het eerste kwartaal 2004 naar 428.000 m2 in 2005 is de omzet per m2 licht gedaald van EUR 177 per m2 in het eerste kwartaal 2004 naar EUR 172 per m2 in 2005. Het aantal omschakelingen naar het 3e generatieconcept van C1000 bedraagt 41 gerekend vanaf begin tweede kwartaal 2004. 
 
Resultaten en balans Schuitema 
Het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal 2005 bedraagt EUR 34,7 miljoen en is EUR 7,3 miljoen hoger dan 2004. Dit wordt veroorzaakt door lagere verkoop- en beheerskosten. Het netto resultaat in het eerste kwartaal 2005 neemt aanzienlijk toe van EUR 15,5 miljoen in het eerste kwartaal 2004 naar EUR 20,8 miljoen in 2005. Ook de winst per aandeel stijgt aanzienlijk van EUR 0,44 in het eerste kwartaal van 2004 naar EUR 0,60 in 2005. De solvabiliteit neemt toe van  26,6 % ultimo 2004 naar 29,4 % in 2005. 
 
Tot en met het eerste kwartaal 2005 heeft Schuitema EUR 11,1 miljoen geïnvesteerd, tegenover EUR 31,2 miljoen in 2004. Deze investeringen betreffen met name investeringen in winkelpanden.  
 
Vooruitzichten 
Zoals bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, zijn de financiële consequenties van de huidige marktsituatie thans niet goed in te schatten. Dientengevolge is besloten voor het jaar 2005 af te zien van het geven van een winstverwachting. 
 
bron:Schuitema