Atradius N.V., een van 's werelds grootste aanbieders van kredietverzekering en credit management, realiseerde een aanmerkelijk hogere winst na belastingen van EUR 50 miljoen over 2004 vergeleken met EUR 15,3 miljoen in 2003. De sterke winststijging is het resultaat van een verbetering van de claims kostenratio met 13,5%, een reductie van de gecombineerde ratio met 9,7% en aanhoudend goed beleggingsresultaat. 

Wilfried Verstraete, CEO van Atradius, zei in een reactie: 'De aanzienlijke verbetering van het resultaat onderstreept de positieve wending waar we naartoe werken, zoals betere prestaties op het gebied van onze kernactiviteit kredietverzekering. Ondanks de voorziening và³à³r belasting van EUR 49 miljoen voor reorganisatiekosten kunnen we laten zien dat de onderneming belangrijke vooruitgang heeft geboekt in het vertalen van operationele verbeteringen naar goede financiële prestaties.' 
 
- De nettowinst nam toe met 228% tot EUR 50,0 miljoen (2003: EUR 15,3 miljoen) bij een nagenoeg stabiele omzet. Aan de nettowinst droegen met name bij de verbeterde netto claims kosten, inkomsten uit beleggingen, herverzekeringsresultaten en een lager effectief belastingpercentage van 14% (2003: 48%). 
- De winst và³à³r belastingen nam toe met 104% tot EUR 58,0 miljoen (2003: EUR 28,4 miljoen). 
- De claims kostenratio daalde van 61% in 2003 tot 47,5% in 2004 en de gecombineerde ratio van 101,2% in 2003 naar 91,5% in 2004. 
- De voorzieningen voor afvloeiingskosten, met inbegrip van inkrimping van de post pensioenen, bedroegen EUR 54 miljoen. 
- De netto-inkomsten uit beleggingen stegen met 6,7% naar EUR 64,6 miljoen (2003: EUR 60,6 miljoen), ondersteund door gerealiseerde winst uit beleggingen in beide jaren. 
- Het eigen vermogen nam toe met 32,0% tot EUR 522,1 miljoen (2003: EUR 395,5 miljoen), grotendeels het resultaat van een vermogenstoename van EUR 86 miljoen (plaatsing van 6,6 miljoen nieuwe aandelen) bij bestaande aandeelhouders en een aanzienlijke vastgehouden winst. 
- De rentabiliteit van eigen vermogen (RoE) was 12% over het gemiddeld eigen vermogen, exclusief de vermogenstoename via aandelen. 
- De jaarrekening over 2003 is gecorrigeerd vanwege een andere interpretatie van de administratieve verantwoordingsstandaard voor pensioenen volgens de IFRS (International Financial Report Standards) op grond waarvan het opnemen in de jaarrekening van bepaalde pensioenactiva niet is toegestaan. Het netto-inkomen werd gecorrigeerd van EUR 17,5 miljoen naar EUR 15,3 miljoen en het eigen vermogen, per einde boekjaar, van EUR 409,3 miljoen naar EUR 395,5 miljoen in 2003. 
- De onderneming zal een dividend van EUR 0,10 per aandeel (EUR 5,66 miljoen) uitkeren. 
 
De winst và³à³r belastingen van Atradius' kernactiviteit verzekeringen, met inbegrip van de beleggingsactiviteiten, verbeterde met 120% tot EUR 66,2 miljoen (2003: EUR 30,0 miljoen) bij een licht lagere omzet. De verbetering is grotendeels het resultaat van de daling van de claims kostenratio tot 47,5% en de stijging van het beleggingsrendement. De lagere claimskosten zijn het resultaat van verbeterde risico inschatting van debiteuren en een gunstig risicoklimaat. Twee grote claims in Nederland en Duitsland waren van grote invloed op de Garantie activiteiten. De maatregelen die in 2003 genomen zijn met betrekking tot de Garantie business in Italië, laten in 2004 veelbelovende resultaten zien.  
 
De inkomsten uit factoring namen toe met 14%. Hoewel factoring in 2004 een gezonde groei liet zien, kan deze activiteit binnen de onderneming niet voldoende kritische massa genereren. Daarom is Atradius van plan haar factoringactiviteiten af te stoten en de vrijgekomen middelen aan te wenden voor kredietverzekering- en incassoactiviteiten, waar op doeltreffendere wijze waarde voor klanten en aandeelhouders gecreëerd kan worden.  
 
Betere resultaten op incassogebied zorgden voor een verbetering van de bijdrage aan het resultaat van 5%. Dit resultaat compenseerde een daling in service inkomsten van 3% wat te wijten is aan lagere inkomsten uit kredietaanvragen als gevolg van afgenomen economische activiteit bij verzekerde klanten van Atradius. 
 
Uitgezonderd Duitsland, Scandinavië en Indirect Underwriting Segments, waar de omzet met respectievelijk 5,3%, 10,2% en 52,8% groeide, was de omzet gelijk aan of lager dan die in 2003. Dit was een gevolg van de onzekere economische omstandigheden en een meer weloverwogen risico acceptatie bij Garanties.  
 
Wilfried Verstraete vervolgt: 'Groei zowel in omzet als in winst zijn onze twee belangrijkste doelen op korte en op lange termijn. We hebben eind 2004 een strategisch groeiplan geïntroduceerd om deze doelen te bereiken. Een efficiëntere, gerichtere aanpak van onze activiteiten, nauwere samenwerking met tussenpersonen en klanten en een effectiever, gestroomlijnd en klantvriendelijk organisatiemodel zijn de speerpunten van dit groeiplan.' 

De firma wil in 2005 graag het volgende bereiken: 
- Voltooiing van de juridische herstructurering en het fusie-integratieplan gericht op het harmoniseren van administratieve en financiële systemen, dat in 2002 van start ging. De juridische herstructurering is grotendeels afgerond en zal naar verwachting in de tweede helft van 2005 geheel voltooid zijn. 
- Het wereldwijd opbouwen en vestigen van de merknaam Atradius en van de merkbekendheid van onze producten en diensten en het verder verbreiden van de algemene erkenning van de voordelen van kredietverzekering. 
- De voortdurende uitbreiding van ons productaanbod en de geografische spreiding ervan om tegemoet te komen aan de voortschrijdende behoeften van de hedendaagse wereldomvattende economie. 
- Een vermindering van het aantal FTE's (Full Time Equivalent) van 15% in 2006. De inkrimping van de personele bezetting ging eind 2004 van start met de succesvolle invoering van een vrijwillige vertrekregeling, waaraan 240 medewerkers deelnamen. 
- Toename van de omzet en efficiëntere bedrijfsvoering door een combinatie van organische groei, strategische overnames en een efficiëntere bedrijfsvoering. 
 
De mondiale kredietverzekeringsmarkt heeft in 2005 te maken met toenemende concurrentie en een grotere bereidheid van kredietverzekeraars om een groter risico te accepteren. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten in 2006 wanneer door de verhevigde concurrentie de prijzen verder beïnvloed worden. Atradius introduceert nieuwe producten en zoekt expansie in opkomende markten die de grootste kansen bieden op groei. Waar grotere, meer gevestigde economieën innovatieve oplossingen nodig hebben voor nieuwe uitdagingen, biedt een lage penetratiegraad in nieuwe markten kansen op expansie door het geven van voorlichting over de voordelen van de producten. 
Om haar groei te bevorderen heeft Atradius een Special Products Unit opgericht. Deze unit richt zich op het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de veranderende behoeften van de internationaal opererende ondernemingen van vandaag. 
 
De doelstelling van Atradius om zich een positie te verwerven in strategische en opkomende markten wordt kracht bijgezet door onderstaande mijlpalen uit 2004: 
- Ondertekening van een nieuwe herverzekeringsovereenkomst met New India Assurance; 
- Officiële start van de bedrijfsactiviteiten in Tsjechië en Polen;  
- Overname van International Collections Inc. in de Verenigde Staten. 
 
Begin 2005 werd dit op expansie gerichte beleid en algemene internationale groei verder vormgegeven met: 
- De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst met Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd in Japan; 
- De opening van het nieuwe kantoor van Atradius in Hongarije; 
- Een wereldwijde marketingcampagne bedoeld om de bekendheid van zowel Atradius en de voordelen en toegevoegde waarde van kredietverzekering te vergroten. 
 
Wilfried Verstraete tot slot: '2004 markeerde de start van een nieuwe, doelgerichte onderneming. Met de introductie van onze nieuwe bedrijfsidentiteit, marketingcampagne en hernieuwde committent aan optimale klanten service, is Atradius klaar om de uitdagingen aan te kunnen waarvoor ondernemingen zich wereldwijd gesteld zien en om hun innovatieve oplossingen te bieden waarmee ze hun kasstroom, hun inkomsten en hun liquiditeit kunnen verbeteren.' 
 
Atradius is een van 's werelds grootste kredietverzekeraars met premie inkomsten van EUR 1,3 miljard en een mondiaal marktaandeel van 25 procent. Het bedrijf verzekert jaarlijks handel ter waarde van EUR 300 miljard tegen het risico van non-betaling en biedt tal van producten variërend van risico overdracht, financiering en beheer van handelsvorderingen.  

bron:Atraradius