De behandeling van aanvragen Bijzondere Bijstand van nierpatiënten verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Dat blijkt uit onderzoek en ervaring van de Nierstichting. De Nierstichting wil daarom gemeenten ondersteunen à©n belonen voor een goed sociaal beleid. Ter motivatie start de Nierstichting vandaag een wedstrijd 'Meest sociale en klantgerichte gemeente van Nederland voor nierpatiënten'. De uitslag wordt in september van dit jaar bekend gemaakt. 'Wij hopen hiermee de gemeenten, maar ook de landelijke politiek, alert te maken op een professioneel en categoriaal bijstandsbeleid', zegt Janny Bakker-Klein, directeur van de Nierstichting. De toekenning van de titel 'Meest sociale gemeente voor nierpatiënten' wordt met name gebaseerd op de wijze waarop gemeenten hun vergoedingsregeling voor Bijzondere Bijstand aan chronisch zieken - en in het bijzonder aan nierpatiënten - hebben gestructureerd. 

De Nierstichting heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een categoriale regeling Bijzondere Bijstand voor chronisch zieken, in het bijzonder nierpatiënten. Het blijkt voor gemeenten erg lastig om alleen deze regeling eenduidig en klantgericht toe te passen. 'Wij hebben vooral gekeken naar de gevolgen voor nierpatiënten en zijn daarvan geschrokken,' constateert Bakker-Klein. 'De uitkeringen voor nierpatiënten verschillen enorm per gemeenten. Soms worden nierpatiënten niet eens erkend als chronisch zieke! Die willekeur en ondoorzichtigheid moeten we straks bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorkomen.' 
 
De nu gestarte competitie moet leiden tot het uitroepen van de 'Meest sociale gemeente voor nierpatiënten'. De toekenning van deze titel wordt gebaseerd op een onderzoek naar bijzondere bijstand voor chronisch zieken en nierpatiënten in het bijzonder; de vragenlijsten zijn vorige week gestuurd naar de gemeenten. Die objectieve vergelijking wordt aangevuld met klantenreacties uit gericht aanvullend onderzoek in dialysecentra. Ook spontane reacties worden geregistreerd en als 'feedback' teruggekoppeld aan de betreffende gemeenten. Opvallende zaken worden natuurlijk meegewogen in de beoordeling.  
 
De Nierstichting gebruikt de onderzoeksgegevens om patiënten en andere belanghebbenden, zoals maatschappelijk werkers in de dialyse- en transplantatiecentra, beter te kunnen informeren. Uiteraard helpt dit onderzoek ook om te inventariseren waar nog knelpunten voor nierpatiënten bestaan en om daarvoor in overleg met de gemeenten de juiste oplossingen te vinden. 
 
Na de ervaringen met de decentralisatie van de Bijstandsregeling voor Chronisch Zieken is à©à©n ding duidelijk: het al dan niet slagen van de WMO ligt vooral in handen van de gemeenten. Zijn zij straks, bij de invoering van de WMO op 1 januari 2006 in staat de vele maar ook nieuwe regelingen consequent, eerlijk en klantgericht af te handelen?  
De Nierstichting hoopt dat dit onderzoek à³à³k handvatten biedt voor de invoering van de WMO. Dan komt immers ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van andere vergoedingsregelingen bij de gemeenten te liggen. Bakker-Klein: 'Wat wij nu samen met gemeenten leren over de bijzondere bijstand bevestigt hopelijk ons pleidooi voor categoriale regelingen voor nierpatiënten en andere chronisch zieken, ook binnen de WMO. Dat voorkomt rechtsongelijkheid en onzekerheid voor patiënten en geeft de gemeenten goede richtlijnen gecombineerd met efficiency in afhandeling.'  
 
De Nierstichting ontwikkelt specifiek voor de gemeenten informatiemateriaal over het omgaan met de WMO. Niet alleen de nierpatiënten plukken hier de vruchten van maar een eenduidige implementatie van de nieuwe regeling is van belang voor alle chronisch zieken.  
 
bron:Nierstichting