Het onlangs opgerichte Landelijk Regie Team BRZO (LAT) moet ervoor zorgen dat de overheid beter toezicht houdt op bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Het LAT is in augustus opgericht. Onder voorzitterschap van het IPO (Interprovinciaal Overleg) werken departementen (VROM, SZW, BiZa), brandweer, Arbeidsinspectie en VNG in dit team samen om de uitvoering van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) verder te verbeteren.

Deze extra aandacht voor landelijke coördinatie is nodig omdat uit eerdere onderzoeken bleek dat overheidsorganisaties (gemeenten en provincies in hun rol van bevoegde gezagen Wet milieubeheer, brandweer en Arbeidsinspectie) bij de voorbereiding en uitvoering van het BRZO langs elkaar heen werken. Hierdoor voldeed het veiligheidstoezicht op bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, onvoldoende aan de bedoelingen van de wetgever. Iedere overheidsorganisatie interpreteerde de normen anders, van uniformiteit was geen sprake. Bedrijven kregen tegenstrijdige beoordelingen van hun veiligheidsrapporten. Ook blijkt uit een dit jaar gehouden peiling dat de meerderheid van provincies en gemeenten te weinig deskundigheid en menskracht bezit om het BRZO adequaat uit te voeren.

Het LAT stimuleert betrokken overheden om al deze verbeteracties uit te voeren en instrumenten te gebruiken. Het nieuwe coördinatie-orgaan neemt niet de bevoegdheden van bevoegde gezagen (gemeenten en provincies) over. Wél zorgt het LAT ervoor dat er een goede horizontale samenwerking en kwaliteitsverbetering van het veiligheidstoezicht wordt gerealiseerd. Kennisuitwisseling, bemiddelen bij conflicten, oplossen van structurele knelpunten, advisering van overheden over de beste organisatie van het veiligheidstoezicht, overleg met het bedrijfsleven en de implementatie van alle verbetervoorstellen en -maatregelen zijn de belangrijkste taken van het LAT. De komende maanden gaat het LAT het land in: door middel van regionale conferenties worden leidinggevenden en uitvoerenden van gemeenten, provincies, brandweer en Arbeidsinspectie gestimuleerd de resultaten van het verbeterprogramma toe te passen. Deze zijn inmiddels druk bezig alle verbetervoorstellen uit te voeren.

Ook zorgt het LAT ervoor dat 'best practices' worden uitgewisseld, onder andere via de onlangs opgeleverde BRZO-website http://www.brzo99.nl. Hierdoor moeten nieuwe instrumenten als inspectiemethodiek en werkprocessen in de praktijk gemeengoed gaan worden. Verder adviseert het landelijk orgaan de departementen over de BRZO-uitvoering
 
bron:VROM