Er komt een nieuw register voor gerechtstolken en beëdigd vertalers.
Voortaan mogen de gerechten, het openbaar ministerie, de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, de politie en de Koninklijke Marechaussee alleen
tolken en vertalers inschakelen die in het register staan. De
afnameplicht betreft enkel het gebied van straf-en vreemdelingenrecht.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Donner van Justitie en
minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie naar de Tweede
Kamer hebben gestuurd.

Bij juridische procedures is het van groot belang dat beheersing van de
taal verzekerd is. Als à©à©n van de partijen in een juridische procedure
de taal niet beheerst, kan dat tot misverstanden leiden en
verstrekkende gevolgen hebben.
In Nederland bevinden zich, of arriveren veel personen die de
Nederlandse taal niet of slechts in beperkte mate beheersen. Dit zijn
bijvoorbeeld immigranten, vluchtelingen, werknemers uit andere landen
en toeristen.

In het nieuwe register worden vertalers en tolken, die aan kwaliteits-
en integriteitseisen voldoen, op eigen verzoek opgenomen. Via dit
register kunnen partijen die behoefte hebben aan bijstand kennis nemen
van het beschikbare aanbod. Zo kunnen rechtzoekenden, juridische
dienstverleners en instanties belast met opsporing en vervolging, en
rechtspraak op eenvoudige wijze een gerechtstolk of beëdigd vertaler
vinden die aan integriteits- en kwaliteitseisen voldoet. Het
wetsvoorstel bevat niet alleen regels voor een register, maar ook voor
uniforme kwaliteits- en integriteitscriteria, bepalingen ten aanzien
van de beëdiging, klachtenbehandeling en doorhaling van de inschrijving.

Bron: Ministerie van Justitie