Er komt een nieuw stelsel van onderraden
van de ministerraad. De basis voor het stelsel is de indeling van
het coalitieakkoord. Daarin staan zes pijlers genoemd, die het
kabinetsbeleid dragen. Het kabinet wil zo bijdragen aan een
samenhangende en ontkokerde beleidsvoorbereiding.

Alle onderraden worden voorgezeten door de
minister-president. Daarnaast is er per onderraad een
coördinerend minister verantwoordelijk voor een
gecoördineerde voorbereiding en inbreng van de stukken.

Onderraden

Het gaat om onderstaande onderraden en
coördinerend ministers:

Onderraad met coördinerend
minister:

Raad voor Internationale en Europese Zaken
(minister van Buitenlandse Zaken)

Raad voor Economie, Kennis en Innovatie
(minister van Economische Zaken)

Raad voor Duurzame Leefomgeving (minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Raad voor Sociale Samenhang (minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het onderdeel sociaal-
economisch en inkomensbeleid en de minister voor Wonen, Wijken en
Integratie voor het onderdeel maatschappelijke ontwikkeling)

Raad voor Veiligheid en Rechtsorde
(minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties)

Raad voor Bestuur, Overheid en Publieke
Dienstverlening (minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties).

Verder komt er een onderraad voor
Koninkrijksrelaties, als onderraad van de Rijksministerraad.

Projecten

Binnen de zes pijlers zijn in het
coalitieakkoord tien projecten benoemd. Per project is een
eerstverantwoordelijke bewindspersoon aangewezen. Het gaat om
onderstaande projecten en ministers:

Project met eerstverantwoordelijke
minister:

Millennium ontwikkelingsdoelen dichterbij
(minister voor Ontwikkelingssamenwerking)

Nederland ondernemend innovatieland
(minister van Economische Zaken)

Urgentieprogramma Randstad (minister van
Verkeer en Waterstaat)

Schoner en zuiniger (minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Iedereen doet mee (minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid)

Van probleemwijk naar prachtwijk (minister
voor Wonen, Wijken en Integratie)

Deltaplan inburgering (minister voor
Wonen, Wijken en Integratie)

Kansen voor kinderen (minister voor Jeugd
en Gezin)

Aanval op de schooluitval (minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Veiligheid begint bij voorkomen (minister
van Justitie)

Bron:RVD