'De APK moet zeker blijven bestaan, maar
is wel aan vernieuwing toe'. Dat is de algemene conclusie van het
APK-congres waar belanghebbenden zoals Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Openbaar ministerie, RAI, Veilig Verkeer Nederland,
ANWB, BOVAG, KNAC en FEHAC vertegenwoordigd waren.

Aanleiding voor het congres, dat op
initiatief van de RDW op 30 november plaats vond, is het feit dat
voertuigen steeds geavanceerder worden met nieuwe veiligheids- en
milieutechnologieën. De APK-eisen zijn in de afgelopen jaren
hierop nauwelijks

aangepast. 'We zijn ons gaan afvragen hoe
de APK kan aansluiten bij die nieuwe ontwikkelingen', aldus Johan
Hakkenberg, algemeen directeur van de RDW. Alle aanwezige partijen
waren het er over eens dat de APK gemoderniseerd moet worden.
Gesproken werd over het inhoudelijk aanpassen van het eisenpakket,
het gebruiksafhankelijk maken van de keuring (bijvoorbeeld verreden
kilometers en de conditie van de auto) en het versterken van de
milieucomponenten in de APK. De RDW, de voor APK verantwoordelijke
organisatie in Nederland, zal de vele goede ideeën die in het
congres naar voren zijn gekomen oppakken en samen met alle
betrokken partijen uitwerken. Het doel is zo te komen tot een APK
die is toegerust op toekomstige ontwikkelingen.

Europees onderzoek

Tijdens het congres presenteerde de heer
Julian David, directeur van het Europese Autofore-project, de
voorlopige resultaten en adviezen uit het Autoforeonderzoek naar de
toekomst van de APK. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de
EU.

Enkele opmerkelijke punten hieruit:

- Periodieke keuringen blijven voorlopig
het instrument om auto's op een noodzakelijk onderhoudsniveau te
houden.

- De afgelopen jaren is het aantal
technische gebreken vrijwel constant gebleven ondanks de toepassing
van modernere technieken in de auto en in de productie ervan.
Opmerkelijk detail is de conclusie dat moderne auto's net zo veel
gebreken vertonen bij een bepaalde leeftijd als de oudere
auto's.

- In de periodieke keuring moeten ook de
elektronische systemen gecontroleerd worden en deze systemen zijn
op zich zelf ook weer onderhevig aan slijtage.

Het Autofore doet verder een aantal
voorstellen voor de verbetering van de APK in de toekomst. De
voorgestelde wijzigingen moeten economisch getoetst worden, waarbij
opbrengsten en kosten tegen elkaar worden afgezet. Het
definitieve

Autofore-onderzoeksrapport wordt in
februari aan de Europese Commissie aangeboden.

Autofore

De Europese Commissie heeft aan de
koepelorganisatie CITA opdracht gegeven om Autofore (Study for
Future Options for Roadworthiness Enforcement in the EU) uit te
voeren. Deze organisatie onderzoekt in hoeverre de wetgeving op het
gebied van technische controle van voertuigen aangepast zou moeten
worden. Het onderzoek houdt volledig rekening met de complexiteit
van de huidige systemen voor de veiligheid van voertuigen,
milieucontrole en de verwachte ontwikkelingen op het gebied van
wederzijdse erkenningen. Belangrijk punt is dat een verhoging van
de voertuigveiligheid zal bijdragen aan het verlagen van het
jaarlijkse aantal doden en gewonden.

CITA

CITA (Comité International de
l'Inspection Technique Automobile) is de wereldwijde
koepelorganisatie van bedrijven en instellingen die zich
bezighouden met periodieke keuringen, zoals de Nederlandse APK.

bron:RDW