Eigenaren van risicovolle locaties, zoals ziekenhuizen, hotels en
zwembaden moeten voortaan verplicht preventieve maatregelen nemen om
legionellabesmetting te voorkomen. Dit staat in het
Waterleidingbesluit. Het besluit vervangt de Tijdelijke regeling
legionellapreventie. Locaties met een laag risico op besmetting, zoals
bedrijven, scholen, sportaccommodaties en kantoren vallen voortaan
buiten de  legionellaregeling. Dit geldt ook voor mengwaterinstallaties
op dergelijke locaties. De VROM-Inspectie controleert of de eigenaren
zich houden aan het gewijzigde Waterleidingbesluit. De inspectie wordt
hierbij ondersteund door de waterleidingbedrijven.  

 
Verplicht  
Eigenaren van locaties met een hoog risico, zoals ziekenhuizen,
zorginstellingen, zwembaden, asielzoekerscentra, gevangenissen,
kampeerterreinen, bungalowparken en hotels zijn voortaan verplicht een
risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om
legionellabacteriën te voorkomen. Ook moeten ze verplicht het
leidingwater periodiek op legionellabacteriën controleren.  
Voor bijvoorbeeld bedrijven, scholen, kindercentra, wooncomplexen,
sportaccommodaties en kantoren, wordt teruggevallen op de in de
Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit opgenomen algemene plicht
voor de eigenaar van de installatie om deugdelijk leidingwater ter
beschikking te stellen.   
 
Leidingwater  
Het Waterleidingbesluit gaat alleen over leidingwater. Andere bronnen
van legionellabesmetting, zoals demonstratie van whirlpools tijdens
beurzen, verneveling van water in tuincentra en
luchtbehandelinginstallaties vallen buiten de reikwijdte van de
Waterleidingwet en vallen onder het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.  
 
Ziekteverwekkend  
Legionellabacteriën kunnen ziekteverwekkend en zelfs dodelijk zijn als
zij in bepaalde hoeveelheden via kleine waterdeeltjes in de lucht
worden ingeademd. Naar aanleiding van de uitbraak van legionella in
1999 in Bovenkarspel is de Tijdelijke regeling legionellapreventie
opgesteld. Deze regeling is op 15 oktober 2002 verlopen. De Tijdelijke
regeling legionellapreventie is vorig jaar op verzoek van de Tweede
Kamer geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie en de ervaringen
die sinds de inwerkingtreding van de tijdelijke regeling zijn opgedaan,
hebben ertoe geleid dat de regels zijn aangepast.  

Bron: Ministerie van VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular