In 2004 is de bouwproductie van corporaties ten opzichte van 2003 met 50 procent
toegenomen tot 15.820 nieuwe woningen. De doorstroming op de woningmarkt stagneert verder. Dat blijkt uit het onderzoek Bedrijfstakinformatie 2004 (BTI) dat is gebaseerd op gegevens van 311 corporaties.

 

Huurprijzen
Uit de Aedes Bedrijfstakinformatie blijkt dat 95 procent van de woningen goedkoper is dan 499,93 euro. Daarvan is 32 procent goedkoper dan 325,91 euro. In 2004 bedroeg de gemiddelde huur 364 euro per maand, in 2003 was dat 348 euro per maand.

Groei
Net als vorig jaar geeft de prognose in de BTI een toename aan van het aantal woningen in de huursector. De verwachting is dat de komende jaren de nieuwbouw en aankoop van woningen hoger is dan de sloop en verkoop. De investeringen door woningcorporaties in de eigen personele organisaties blijken dus hun vruchten af te werpen. De trend van de groei in bouwproductie sluit aan bij de prognoses van het ministerie van VROM, waar voor 2005 de bouw van 15.000 nieuwe huurwoningen wordt verwacht. Ook voor de komende jaren wordt een stijging van het aantal nieuwbouwwoningen verwacht.

Woningmarkt
Ondanks de toegenomen bouwproductie is er nu nog te weinig beweging in de woningmarkt. De vraag naar huurwoningen blijft hoog bij een beperkt aanbod. Woningzoekenden moeten gemiddeld 3,4 jaar wachten op een huurwoning. In 2003 was dat nog 3,1 jaar. Om meer beweging in de woningmarkt te realiseren, maken corporaties prestatieafspraken met lokale overheden.

Leefbaarheid
In 2004 hebben corporaties samen ruim 160 miljoen euro geïnvesteerd in leefbaarheid, zoals de fysieke woonomgeving, veiligheid, beheer en toezicht en sociale activiteiten. Dat is een toename van circa 26 miljoen euro ten opzichte van 2003.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van corporaties heeft zich in 2004 positief ontwikkeld. Het overgrote deel van de stijging van het eigen vermogen komt voort uit boekhoudkundige waardestijgingen. De vermogenstoename wordt nauwelijks verklaard uit het resultaat vanuit verhuur van woningen. Het jaarresultaat zorgt voor een toename van het eigen vermogen van slechts 267 euro per woning.

bron:Aedes