Leidraad voor de implementering en instandhouding van een veilige cultuur en werkomgeving voor gezondheidswerkers in de diabeteszorg.

1 november 2012 WISE (Workshop on Injection Safety in Endocrinology) heeft nieuwe algemene aanbevelingen gepubliceerd in verband met de veiligheid bij diabetesinjecties. De nieuwe aanbevelingen moeten de veiligheid waarborgen van patiënten, werknemers in de gezondheidszorg en alle anderen die in contact kunnen komen met scherpe voorwerpen gebruikt bij de behandeling van diabetes.

De aanbevelingen zijn gemaakt aan de hand van de resultaten van een omvangrijk onderzoek dat gedurende vier maanden gehouden werd onder 634 verpleegkundigen uit 13 West-Europese landen en Rusland en de bevindingen van de October 2011 ´Workshop on Injection Safety in Endocrinology‘˜ (WISE) die een diverse groep samenbracht van 58 leiders op het gebied van diabetesveiligheid uit 13 landen.

Een nieuwe Europese Richtlijn , die op 1 januari jongstleden door de nationale Nederlandse arbowet is opgenomen, bepaalt dat waar een risico op verwonding door scherpe voorwerpen aanwezig is de gebruiker en alle werknemers beschermd moeten worden door voldoende veiligheidsvoorzieningen met inbegrip van het gebruik van "medische hulpmiddelen die voorzien zijn van beschermingsmechanismen die ontworpen zijn op basis van veiligheidstechniekenà¢â‚¬2. Alle overige EU-lidstaten moeten deze richtlijn ter voorkoming van accidenten door scherpe voorwerpen uiterlijk op 11 mei 2003 opnemen in de nationale wetgeving.

Dr. Kenneth Strauss, Algemeen Medisch Directeur BD, Directeur Veiligheid in de Geneeskunde European Medical Association, en lid van de WISE Consensus Group, verduidelijkt: "Door hun dagelijkse activiteiten lopen medewerkers in de gezondheidszorg en werknemers in de daarvan afgeleide afdelingen risico op ernstige infecties van meer dan 30 potentieel gevaarlijke pathogenen, zoals hepatitis B, hepatitis C en HIV, door verwonding met besmette naalden en lancetten . Men schat dat er meer dan een miljoen prikongevallen elk jaar voorkomen in de EU , maar de meeste letsels kunnen worden voorkomen doormiddel van een facultatieve opleiding, veiliger arbeidsprocedures en medische hulpmiddelen die ontworpen zijn op basis van veiligheidstechnieken."

De WISE-aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor de implementering van de EU Richtlijn in instellingen waar diabeteszorg wordt verleend en bevatten een aanduiding van het belang van elke aanbeveling.
Belangrijke behandelde punten zijn:
à¢â‚¬¢ Risico's die werknemers in de diabeteszorg lopen
à¢â‚¬¢ De aanstaande nationale invoering van de EU-wetgeving
à¢â‚¬¢ Implicaties van verwondingen bij gebruik van verschillende hulpmiddelen
à¢â‚¬¢ Implicaties op het vlak van injectietechnieken
à¢â‚¬¢ Opleiding en training om een veiligheidscultuur te creëren
à¢â‚¬¢ De kosten-batenverhouding van veiligheidshulpmiddelen
à¢â‚¬¢ Besef van en verantwoordelijkheid voor veilige verwijdering van scherpe voorwerpen

De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek en analyse van deskundige studies en publicaties over de veiligheidscultuur bij het gebruik van scherpe voorwerpen in de behandeling van diabetes.

De nieuwe WISE-aanbevelingen voor het verzorgen van de veiligheid van injecties voor diabetes zijn beschikbaar op: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1262363612709758.

Einde

Over WISE

De WISE Consensus Group bestaat uit 58 ervaren medische en diabetesprofessionals uit 13 belangrijke landen over de hele wereld: België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, VK en de VS.