Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal alle
zogenaamde 'groene terreinen' binnen het RVR1-project 'Herbestemming
militaire terreinen' voor een bedrag van E 15 miljoen van het
ministerie van Defensie overnemen. Het akkoord tussen de bewindslieden
van beide ministeries vormt het sluitstuk rond de overname. De
projectleiding lag de afgelopen twee jaar bij de dienst Domeinen. Het
gaat om ruim 50 objecten verspreid over heel Nederland, zoals een groot
deel van de Waalsdorpervlakte, het Balloërveld, het mobilisatiecomplex
Veldhuizen en het vliegveld Bergen. Met de objecten is een areaal van
circa 2100 ha gemoeid.   

De Dienst Landelijk Gebied en de dienst Domeinen gaan in opdracht van
LNV de terreinen ontwikkelen. De provincies waarin de objecten zijn
gelegen wordt gevraagd een actieve rol te spelen. 

 
Door inkrimping en herstructurering van de krijgsmacht is een aantal
militaire objecten overtollig geworden. Rijksdoelstellingen geven een
aantal van deze objecten een groene vervolgbestemming. Doel van het
project Herbestemming militaire terreinen is het verkrijgen van
meeropbrengsten bij verkoop en de inzet van deze meeropbrengsten voor
(sloop)kosten van de vaak omvangrijke gebouwencomplexen Ook wordt zo
een nieuw stukje Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd.  
 
Een overzicht van de betrokken militaire objecten is als bijlage bij de
brief aan de Tweede Kamer gevoegd. De integrale tekst is te lezen via: www.minfin.nl/DMN2004-895.doc.   
 
1 RVR staat voor de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, een
samenwerkingsverband van vijf departementale diensten en ProRail op het
gebied van aankopen, verkopen en beheren van vastgoed door het Rijk
voor publieke doelen.  

Bron: Ministerie van Financiën