Dagbladconcerns mogen hooguit 35% van de Nederlandse dagbladmarkt in
handen krijgen door concentratie, fusie of overname. Autonome groei
boven dit percentage mag wel. De regeling wordt ondergebracht in de
Mededingingswet. Toezicht en handhaving ligt bij de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMA).
Daarnaast wordt de zogenaamde cross-ownershipregeling in de Mediawet
versoepeld. Dagbladconcerns met een marktaandeel tussen 25 en 35% mogen
maximaal 50% zeggenschap hebben in een commercieel televisiestation. Nu
is dat nog maximaal à©à©nderde. Groeit een dagbladconcern op eigen kracht
boven een marktaandeel van 35% dan mag zijn belang in een commercieel
televisiestation niet groter zijn dan à©à©nderde. Het kabinet heeft
hiertoe besloten op voorstel van staatssecretaris Medy van der Laan van
Cultuur en Media.

De markt voor kranten wordt nu beheerst door drie grote spelers: de
Telegraaf, Wegener en PCM. Samen bezitten ze circa 90% van de
dagbladmarkt. Het kabinet wil met de nieuwe regeling de pluriformiteit
van het dagbladaanbod zo goed mogelijk waarborgen. Het kabinet komt
hiermee tegemoet aan de zorgen die de Tweede Kamer heeft uitgesproken
over voortgaande mediaconcentraties en de aanbevelingen van het
Commissariaat voor de Media in het Monitorrapport 2003 (monitor
mediaconcentraties). Of er ook een concentratieregeling voor
(commerciële) televisie moet komen bekijkt het kabinet in het kader van
het WRR rapport over het medialandschap (verschijnt begin 2005) en de
discussie over de toekomst van de publieke omroep.

De cross-ownershipregeling beperkt de mogelijkheden om dagbladen en
commerciële omroep in à©à©n hand te hebben. Tot dusverre mogen
krantenconcerns die 25% of meer van de dagbladmarkt bezitten niet
zelfstandig een commerciële omroep exploiteren. Het kabinet wil de
nieuwe regeling (maximaal 35%) alleen voor commerciële televisie laten
gelden. Bij de verdeling van de commerciële radiofrequenties in 2003 is
het aantal frequenties dat een partij mag hebben immers al beperkt. Het
kabinet wil hiermee dagbladconcerns meer mogelijkheden bieden om zich
ook op omroepterrein te begeven, maar tegelijkertijd voorkomen dat
teveel opinie-macht bij een of twee spelers komt te liggen.

Bron: Ministerie van OCW