Voor oudere werknemers die op of na 1 oktober 2006 werkloos worden, komt er na afloop van de WW een speciale uitkering. Deze zogeheten inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) ligt op minimumniveau. Degenen die na hun 50ste werkloos worden, hoeven niet eerst hun vermogen aan te spreken om voor de uitkering in aanmerking te komen. Als de eerste werkloosheidsdag na de 60ste verjaardag valt, wordt ook niet gekeken naar het inkomen van de partner. Het gaat om een tijdelijke regeling die in 2010 wordt geëvalueerd. Het kabinet stelt de regeling open voor oudere werknemers die voor 1 juli 2011 werkloos zijn geworden. Het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de nieuwe inkomensvoorziening regelt, is ingediend bij de Tweede Kamer.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is de nieuwe WW. Met de nieuwe WW wordt de maximale uitkeringsduur verkort van vijf jaar tot drie jaar en twee maanden. Deze maatregel past in het streven van het kabinet om meer ouderen aan het werk te krijgen of te houden.

Het kabinet beseft dat ondanks de toenemende werkgelegenheid de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers nog niet sterk genoeg is. Naar het oordeel van het kabinet rechtvaardigt dit een aparte tijdelijke inkomensvoorziening die oudere werklozen niet verplicht na afloop van hun WW eerst hun vermogen ‘op te eten’ en 60-plussers niet kort als hun partner een inkomen heeft. Het kabinet kiest nadrukkelijk voor een tijdelijke regeling, omdat naar verwachting vergrijzing en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen zorgen voor meer werkgelegenheid voor ouderen.

Voorwaarde voor een IOW-uitkering is dat de oudere werkloze meer dan drie maanden een WW-uitkering heeft ontvangen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de regeling uitvoeren. Net als bij de IOAW (huidige inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers) kent de IOW een sollicitatieplicht voor zowel de oudere werkloze als de partner. Het UWV kan op individuele gronden besluiten dat iemand tijdelijk niet hoeft te solliciteren.

SWZ